برنامه امتحانات - اقتصاد و تجارت الکترونیک

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

14-16

ساعت امتحان 

16-18 

یکشنبه 

97/1023

  استراتژی های تجارت الکترونیکی

سه شنبه

97/10/25

  اقتصاد دیجیتالی

پنج شنبه 

97/10/27

سازمان های بین المللی متولی توسعه تجارت الکترونیکی  

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه تجارت الکترونیک

نمونه کلاس آنلاین اقتصادو تجارت الکترونیک