موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

معرفی سمینارهای مرتبط - اقتصاد و تجارت الکترونیک

 اولین همایش ملی مدیریت اقتصاد و اقتصاد مقاومتی
 اولین کنفرانس ملی کاربردسازی هوش تجاری راهکارها و چالش ها
 سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم انسانی
سومین کنفرانس سالانه مدیریت و اقتصاد کسب و کار

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه تجارت الکترونیک

نمونه کلاس آنلاین اقتصادو تجارت الکترونیک