موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضای هیئت علمی اقتصاد و تجارت الکترونیک

ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 دکتر ایوب محمدیان استادیار دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران دانشگاه تهران  دکتر محمدیان
2 دکتر ابوذر عرب سرخی استادیار دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تهران مرکز تحقیقات مخابرات  دکتر عرب سرخی
3 دکتر سید محسن رهنمافرد   دکتری مدیریت دولتی – منابع انسانی دانشگاه علامه طباطبایی -  دکتر سید محسن رهنمافرد
4 مهندس رضا الهیاری   دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب - دکتر رضا الهیاری 
5 دکتر علیرضا قنادان   دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد علوم تحقیقات -  عیلرضا قنادان دکتر
6 دکتر سید محمد رضا ناصرزاده استادیار دکتری مدیریت دانشگاه تهران

Concordia University

دکتر سید محمد رضا ناصرزاده 
7 دکتر طاهر حبیب زاده استادیار دکتری حقوق تجارت الکترونیک دانشگاه منچستر انگلستان پژوهشکده دانشگاه شریف دکتر طاهر حبیب زاده 
8 دکترعزت الله عباسیان دانشیار دکتری اقتصاد Exeterدانشگاه انگلستان دانشگاه بوعلی سینا همدان دکترعزت الله عباسیان 
9 دکتر محمد بابازاده استادیار دکتری اقتصاد دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه دکتر محمد بابازاده 
10 دکتر محمد کاظم حاکی   پسا دکتری دانشگاه سنت گالن سوئیس دانشگاه سنت گالن سوئیس  دکتر حاکی
11 دکتر  محمد رحیم اسفیدانی استادیار دکتری دانشگاه تهران دانشگاه تهران دکتر اسفیدانی 
12  دکتر عماد فرازمند  استادیار دکتری   دانشگاه آزاد اسلامی دکتر عماد فراز مند 

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه تجارت الکترونیک

نمونه کلاس آنلاین اقتصادو تجارت الکترونیک