موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

business meeting

تعریف و هدف

تعریف و هدف

تعریف و هدف

دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی یکی از دوره های تحصیلی آموزش عالی است و هدف از تشکیل این دوره آموزش نیروی انسانی متخصص مورد نیاز سازمان ها ،موسسات و شرکت های بازرگانی دولتی و خصوصی و همچنین آشنایی دانشجویان با کاربرد روش های علمی در مدیریت است.

 

ضرورت و اهمیت


ضرورت و اهمیت این دوره در آشناسازی کارشناسان رده های گوناگون با نقش مدیریت بازرگانی در سازمان و موارد استفاده از این دانش و همچنین تربیت نیروی متخصص با عنوان رابط بین مدیران و کارمندان اداری و فنی که به طور معمول مسئولیت و سرپرستی واحدها را عهده دار خواهند شد می باشد.
در ضمن لیست دروس بانضمام کد دروس رشته مذکور جهت اطلاع و بهره برداری خدمت شما ارسال میگردد.

طول دوره و شکل نظام

طول دوره

طول دوره مدیریت بازرگانی براساس بند 5 فصل سوم مقررات آموزشی نظام یادگیری الکترونیکی مصوب شورای گسترش آموزش عالی 7 سال است و تمام درس های آن در مدت 14 نیمسال ارائه و برگزار می شود. طول هر نیمسال تحصیلی 16 هفته می باشد.

تعداد واحد درسی

تعداد واحد درسی

تعداد کل واحد های درسی در دوره کارشناسی مدیریت بازرگانی 138 واحد به شرح زیر می باشد.


-دروس عمومی 22 واحد

-دروس پایه 38 واحد

-دورس اصلی 37 واحد

-دروس تخصصی 36 واحد

- دروس اختیاری 5 واحد

مدیر گروه

سیده معصومه مشکواتی

ارشد مدیریت بازرگانی

کارشناسان گروه

هدیه قلی پور

کارشناسی مدیریت مالی

شماره تماس: 09353734928

شهریه دروس

مالی

 

شهریه ثابت : 8,198,468

شهریه هر واحد عمومی : 491,908

شهریه هر واحد پایه : 573,894

شهریه هر واحد تخصصی : 696,873