برنامه امتحانات - بازرگانی بین المللی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

8-10

ساعت امتحان

11-13

ساعت امتحان

14-16

ساعت امتحان

16-18

یکشنبه

98/03/26

    تجارت الکترونیکی 2  مدیریت مالی

سه شنبه

98/03/28

  اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی مدیریت تبلیغات و برند  

پنج شنبه

98/03/30

    مدیریت منابع انسانی پیشرفته  

 شنبه

98/04/01

مدیریت رفتار مصرف کننده

بازاریابی بین المللی و صادرات

 

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

تجارت الکترونیک 1

 

دوشنبه

98/04/03

  اخلاق و احکام کسب و کار  نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته   

چهارشنبه

98/04/05

استراتژی بازرگانی بین المللی مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات  روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت   

جمعه

98/04/07

    تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم