موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - بازرگانی بین المللی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

یکشنبه

98/10/22

مدیریت منابع انسانی    مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات

سه شنبه

98/10/24

  کاربرد تئوری تصمیم گیری بازرگانی بین المللی و صادرات 

پنج شنبه

98/10/26

  اخلاق و احکام کسب و کار  مدیریت رفتار مصرف کنندگاه

 شنبه

98/10/28

 مدیریت استراتژیک پیشرفته

تجارت الکترونیکی 1

   

دوشنبه

98/10/30

تحلیل آماری   استراتژی های بازرگانی بین المللی 

چهارشنبه

98/11/02

  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم