برنامه امتحانات - بازرگانی بین المللی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان

13:30

ساعت امتحان 

15:30

پنج شنبه

96/10/21

 

مدیریت رفتار سازمانی

 

شنبه

96/10/23

تحلیل آماری

   

دوشنبه

96/10/25

 مدیریت استراتژیک پیشرفته

   

چهار شنبه

96/10/26

   

مدیریت منابع انسانی 

جمعه

96/10/27

اخلاق و احکام کسب و کار

   

دوشنبه

96/11/02

کاربرد و تئوری تصمیم گیری