برنامه امتحانات - بازرگانی بین المللی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

13

ساعت امتحان

15

پنج شنبه

97/03/31

 

مدیریت مالی (جبرانی)

شنبه

97/04/02

مدیریت تبلیغات و برند

 

دوشنبه

97/04/04

 مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 

چهار شنبه

97/04/06

 بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته  

جمعه

97/04/08

نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته

 

یکشنبه

97/04/10

روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت  

چهارشنبه

97/04/13

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم (جبرانی)