برنامه امتحانات - بازرگانی بین المللی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30-10:30

ساعت امتحان

11-13

ساعت امتحان

14-16

ساعت امتحان

16-18

یکشنبه

97/10/23

 

کاربرد تئوری در تصمیم گیری

استراتژی های بازرگانی بین المللی  

سه شنبه

97/10/25

   تحلیل آماری مدیریت زنجیره تامین بین المللی و واردات  

پنج شنبه

97/10/27

  اخلاق و احکام کسب و کار  مدیریت رفتار مصرف کننده  

 شنبه

97/10/29

  مدیریت استراتژیک پیشرفته  بازاریابی بین المللی و صادرات  

دوشنبه

97/11/01

اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی

تجارت الکترونیکی (1)

    مدیریت منابع انسانی 

چهارشنبه

97/11/03

   مدیریت رفتار سازمانی