موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - بازرگانی بین المللی

برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

یکشنبه 1401/03/29 مدیریت سیستم اطلاعاتی قوانین و مقررات پیمان

سه شنبه

1401/03/31

- روشهای مدیریت پروژه1

پنج شنبه

1401/04/02

برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها فناوریهای نوین ساخت

شنبه

1401/04/04

- سمینار و روش تحقیق

چهار شنبه

1401/04/08

روشهای آماری و تحقیق در عملیات در مدیریت