موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

معرفی سمینارهای مرتبط - بازرگانی بین المللی

 سومین کنفرانس بین المللی تکنیکهای مدیریت و حسابداری
 نهمین کنفرانس مدیریت و حسابداری و ششمین کنفرانس بین المللی کارآفرینی و نوآوریهای باز
 هشتمین کنفرانس حسابداری و مدیریت
 چهارمین همایش بین المللی مدیریت رسانه