موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضا هیئت علمی رشته مدیریت مالی

ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 دکتر محمد ابراهیم آقابابایی استادیار دکترای علوم اقتصادی دانشگاه تهران دانشگاه خوارزمی  محمد ابراهیم آقابابایی
2 دکتر ایرج نوروش استاد تمام دکترای حسابداری دانشگاه تهران دانشگاه تهران  ایرج نوروش
3 دکتر جواد صلاحی استادیار دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز  جواد صلاحی
4 دکتر محسن نظری دانشیار دکترای علوم اقتصاد دانشگاه تهران دانشگاه تهران  محسن نظری
5 دکتر نادر غریب نواز استادیار دکترای مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس  نادر غریب نواز
6 دکتر رضا تهرانی استاد تمام دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران دانشگاه تهران  رضا تهرانی
7 دکتر ناصر صبحی استادیار دکترای روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه محقق اردبيلي  ناصر صبحی
8 دکتر سید یعقوب حسینی استادیار دکترای مدیریت(سیاستگذاری در بخش عمومی) دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه خلیج فارس  سید یعقوب حسینی
9 دکتر حسین صفری دانشیار دکترای مدیریت صنعتی دانشگاه تهران دانشگاه تهران  حسین صفری
10 دکتر وحید ماجد استادیار دکترای اقتصاد دانشگاه تهران دانشگاه علوم اقتصادی  وحید ماجد
11 سید صدرالدین شجاع الدین دانشیار دکتری در گرایش ورزش درمانی وبازسازی دانشکده توان بخشی آکادمی دولتی مسکو دانشگاه تربیت معلم  سید صدرالدین شجاع الدین
12 دکتر حامد تاجمیر ریاحی   دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه امام صادق    حامد تاجمیر
13 خانم دکتر عطیه بحرانی استادیار دکترای مدیریت مناابع انسانی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه پیام نور  
14 دکتر عسگر نوربخش   دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران    عسگر نوربخش
15 دکتر مرتضی بکی حسکوئی استادیار دکترای علوم اقتصادی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه علامه طباطبایی  Dr Baki
16 دکتر علی مهدوی پارسا   دانشجوی دکترای مدیریت مالی دانشگاه امام صادق    علی مهدوی پارسا
17 دکتر محمد بابازاده استادیار دکترای اقتصاد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه  محمد بابازاده
18 دکتر شاهپرک فرح بخش استادیار دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد شهر ری  شاهپرک فرح بخش
19 دکتر مسعود میرزایی   دکترای مدیریت استراتژیک دانشگاه عالی دفاع ملی    مسعود میرزایی
20 دکتر رضا مسعودی   دکترای حقوق خصوصی دانشگاه تهران    رضا مسعودی
21 دکتر شیما اسماعیل زاده   دکترای فقه و مبانی دانشگاه مفید    شیما اسماعیل زاده
22 دکتر امیر محمدی   دکترای حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی    امیر محمدی
23 آقای امین زاده صراف   کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی دانشگاه تهران    امین زاده صراف
24 خانم شیما میرزایی   کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی    شیما میرزایی

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت مالی

نمونه درس مدیریت مالی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت مالی

دانشجویان ممتاز مدیریت مالی