تقویم آموزشی

بسمه تعالی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

 

ماه هفته شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
 شهریور

ثبت نام

نیمسال اول

96-97

شروع ثیت نام نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 برای ورودی های 1395 و ماقبل آن از روز یکشنبه مورخ 96/06/05 لغایت روز شنبه مورخ 96/06/11
مهر هفته اول

1

شروع ترم تحصیلی

2 3

4

5 6 7
هفته دوم

8

تاسوعای حسینی

9

عاشورای حسینی

10

11

12

13 14
هفته سوم 15

16

حذف و اضافه

17

حذف و اضافه

18

حذف و اضافه

19

حذف و اضافه

20 21
هفته چهارم 22

23

 

24

 

25

 

26

 

27 28
هفته پنجم 29 30

1

آبان

2 3 4 5
آبان هفته ششم

6

7

8

9 10

11

12
هفته هفتم 13 14 15 16 17

18

اربعین حسینی

19
هفته هشتم 20 21 22 23 24 25

26

رحلت حضرت رسول (ص)

شهادت امام حسن مجتبی (ع)

هفته نهم 27

28

شهادت امام رضا (ع)

29

30

1

آذر

2 3
آذر هفته دهم

4

5

6

7

8

9 10
هفته یازدهم

11

12

13 14

15

ولادت حضرت رسول (ص)

ولادت امام جعفر صادق (ع)

16 17
هفته دوازدهم 18 19 20 21 22 23 24
هفته سیزدهم

25

26

حذف اضطراری

27

حذف اضطراری

28

حذف اضطراری

29

30

1

دی

دی هفته چهاردهم

2

3

4

5

6 7 8
هفته پانزدهم 9 10 11 12

13

14 15
هفته شانزدهم

 16

 

17 18

19

پایان ترم تحصیلی

20

شروع امتحانات

21

22

- 23 24 25 26 27 28

29

هفته هفدهم 30

1

بهمن

2

3 4 5

6

پایان امتحانات

 

 

 

 

ثبت نام الکترونیکی دانشجویان مجاز به ادامه تحصیل در کلیه مقاطع تحصیلی براساس مقررات و آئین نامه های آموزشی و مجوزهای مربوطه الزامی است و عدم ثبت نام رسمی منصرف از تحصیل محسوب می شود.

حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع غیر تحصیلات تکمیلی است.

مهلت اعلام نمرات و ثبت در سیستم LMS مؤسسه توسط اساتید محترم 10 روز پس از هر امتحان و حداکثر تا تاریخ 1396/11/17 می باشد.

 

معاونت آموزشی مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
96/04/10

 

 

 

 

 

 

دانشجویان ممتاز مدیریت مالی