برنامه امتحانات - مدیریت مالی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان

10

ساعت امتحان

13

ساعت امتحان 

15

چهارشنبه

97/03/30

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
( ریاضی1)

مبانی مهندسی مالی

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی
( ریاضی2)

 اصول مدیریت مالی 1

نهادهای پولی و مالی

 اصول مدیریت مالی 2

قراردادهای بیمه

جمعه

97/04/01

اصول حسابداری 1

اقتصاد سنجی مالی

اصول حسابداری 2

حسابداری صنعتی

بازاریابی و مدیریت بازار

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 

حسابرسی

مبانی بانکداری و مدیریت بانک 

یکشنبه

97/04/03

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت استراتژیک

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی ( آمار 2 )

مدیریت منابع انسانی

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( آمار 1 )

بازار پول و سرمایه

مدیریت رفتار سازمانی

سیستم های اطلاعاتی مالی

سه شنبه

97/04/05

روانشناسی کار

متون مالی 2

اقتصاد خرد

متون مالی 1

اقتصاد کلان

مالیه عمومی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نهادهای پولی و مالی بین المللی 

پنج شنبه

97/04/07

زبان انگلیسی

روش تحقیق در مدیریت

فارسی عمومی

پول و ارز و بانکداری 

تحقیق در عملیات 1

مبانی ریسک و مدیریت بیمه 

تحقیق در عملیات 2

حقوق بازرگانی 

جمعه

97/04/08

 

تربیت بدنی 1

برنامه ریزی مالیاتی 

 

دوشنبه

97/04/11

 اندیشه اسلامی 1

مدیریت مالی در ایران

اندیشه اسلامی 2

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی 

 اخلاق اسلامی  تاریخ تحلیلی صدر اسلام

چهارشنبه

97/04/13

تفسیر موضوعی قرآن

دانش خانواده و جمعیت

انقلاب اسلامی  ورزش 1

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت مالی

نمونه درس مدیریت مالی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت مالی

دانشجویان ممتاز مدیریت مالی