برنامه امتحانات - مدیریت مالی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان

10:30

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان 

16

شنبه

97/10/22

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
( ریاضی1)

مبانی مهندسی مالی

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی
( ریاضی2)

 اصول مدیریت مالی 1

نهادهای پولی و مالی

 اصول مدیریت مالی 2

قراردادهای بیمه

دوشنبه

97/10/24

اصول حسابداری 1

اقتصاد سنجی مالی

اصول حسابداری 2

حسابداری صنعتی

حسابرسی

مبانی بانکداری و مدیریت بانک 

بازاریابی و مدیریت بازار

 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 

سه شنبه

97/10/25

ورزش 1      

چهارشنبه

97/10/26

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت استراتژیک

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی ( آمار 2 )

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( آمار 1 )

بازار پول و سرمایه

مدیریت منابع انسانی

مدیریت رفتار سازمانی

سیستم های اطلاعاتی مالی

جمعه

97/10/28

روانشناسی کار

متون مالی 2

اقتصاد خرد

متون مالی 1

اقتصاد کلان

مالیه عمومی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نهادهای پولی و مالی بین المللی 

یکشنبه

97/10/30

زبان انگلیسی

روش تحقیق در مدیریت

فارسی عمومی

پول و ارز و بانکداری 

تحقیق در عملیات 1

مبانی ریسک و مدیریت بیمه 

تحقیق در عملیات 2

حقوق بازرگانی 

دوشنبه

97/11/01

اندیشه اسلامی 1 

اندیشه اسلامی 2

   

سه شنبه

97/11/02

مدیریت مالی در ایران

 اخلاق اسلامی

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی 

 

چهارشنبه

97/11/03

انقلاب اسلامی ایران

دانش خانواده و جمعیت

 

پنج شنبه

97/11/04

برنامه ریزی مالیاتی     تربیت بدنی 1

جمعه

97/11/05

تاریخ تحلیلی صدر اسلام تفسیر موضوعی قرآن    

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت مالی

نمونه درس مدیریت مالی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت مالی

دانشجویان ممتاز مدیریت مالی