برنامه امتحانات - مدیریت مالی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان

10:30

ساعت امتحان

13:30

ساعت امتحان 

15:30

چهارشنبه

96/10/20

 

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت
( ریاضی1)

مبانی مهندسی مالی

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی
( ریاضی2)

 اصول مدیریت مالی 1

نهادهای پولی و مالی

 اصول مدیریت مالی 2

قراردادهای بیمه

جمعه

96/10/22

اصول حسابداری 1

اقتصاد سنجی مالی

اصول حسابداری 2

بازاریابی و مدیریت بازار

حسابداری صنعتی

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت مالی 

حسابرسی

مبانی بانکداری و مدیریت بانک 

یکشنبه

96/10/24

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت استراتژیک

آمار و کاربرد آن در مدیریت
(آمار1)

مدیریت منابع انسانی

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی
( آمار2 )

بازار پول و سرمایه

مدیریت رفتار سازمانی

سیستم های اطلاعاتی مالی 

سه شنبه

96/10/26

روانشناسی کار

متون مالی 2

اقتصاد خرد

متون مالی 1

اقتصاد کلان

مالیه عمومی 

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نهادهای پولی و مالی بین الملل 

پنج شنبه

96/10/28

زبان انگلیسی

روش تحقیق در مدیریت

پول و ارز و بانکداری

فارسی عمومی

تحقیق در عملیات 1

مبانی ریسک و مدیریت بیمه 

تحقیق در عملیات 2

حقوق بازرگانی 

جمعه

96/10/29

   

برنامه ریزی مالیاتی 

 

شنبه

96/10/30

مدیریت مالی در ایران

اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی    

دوشنبه

96/11/02

اندیشه اسلامی 1 

اندیشه اسلامی 2

تاریخ تحلیلی صدراسلام 

اخلاق اسلامی   

چهارشنبه

96/11/04

تفسیر موضوعی قرآن

تربیت بدنی 1

انقلاب اسلامی ایران 

دانش خانواده و جمعیت   ورزش 1
 ( معادل تربیت بدنی 2 )

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت مالی

نمونه درس مدیریت مالی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت مالی

دانشجویان ممتاز مدیریت مالی