موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضای هیئت علمی کسب و کار (MBA)- بازاریابی

ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 غلامرضا طالقانی استاد تمام دکتری مدیریت توسعه ـ گرایش مدیریت تطبیقی بین‌الملل دانشگاه بین المللی کالیفرنیا ایالات متحده امریک دانشگاه تهران ـ دانشکده مدیریت Dr Taleghani
2 وجه‌الله قربانی‌زاده دانشیار دکتری مديريت سيستم‌ه دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشگاه علامه طباطبايي تهران ـ دانشکده مدیریت و حسابداری Dr Ghorbanizadeh
3 محمد سلطانی‌فر دانشیار دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ـ گرایش روزنامه نگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Dr Soltanifar
4 محمود فیروزیان دانشیار دكتری رشته مديريت صنعتي ـ گرایش مديريت توليد دانشگاه استانبول تركيه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران Dr Firoozian
5 محسن نظری دانشیار دکتری اقتصاد ـ گرایش اقتصاد نظری اقتصادسنجی دانشگاه تهران  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران Dr Nazari
6 سید یعغوب حسینی استادیار دکتری مدیریت ـ گرایش سیاست‌گذاری در بخش عمومی دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشگاه خليج فارس بوشهر Dr Hosseini
7 امیر خانلری استادیار دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران دانشگاه تهران ـ دانشکده مدیریت (گروهMBA) Dr Khanlari
8 رسام مشرفی استادیار دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده اقتصاد Dr Moshrefi
9 کامران ندری استادیار دكتري علوم اقتصادي با گرايش اقتصاد رياضي (اصلي) و اقتصاد سنجي (فرعي) دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) Dr Nadri
10 مانی آرمان استادیار دکتریمديريت بازرگاني ـ گرایش مديريت منابع انساني و رفتار سازماني دانشگاه علامه طباطبايي تهران دانشگاه خليج فارس بوشهر Dr Arman
11 مرتضی بکی حسکویی ستادیار دكتري علوم اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي تهران دانشگاه علامه طباطبايي تهران Dr Baki
12 حسین اصلی‌پور استادیار دکتری مدیریت دولتی ـ گرایش سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبايي تهران دانشگاه علامه طباطبايي تهران Dr Asli poor
13 شهریار شفیعی استادیار دکتری بازاريابی و برندسازی دانشگاه رن (RENNES) فرانسه سازمان مدیریت صنعتی Dr Shafiei
14 فرامرز شاه‌محمدی استادیار دكتري مديريت صنعتي ـ گرايش مديريت توليد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران سازمان مدیریت صنعتی ـ دانشكده مديريت Dr Shahmohammadi
15 پرویز بختیاری استادیار

DBAمدیریت مالی و بازرگانی

دانشگاه والسینگهام سازمان مدیریت صنعتی Dr Bakhtiari
16 مرضیه بیات مربی دکتری مدیریت بازرگانی ـ گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد همدان Dr Bayat
17 صدیقه حسینی‌صف   دکتری مديريت بازرگاني ـ گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني دانشگاه علامه طباطبايي تهران   Dr Hosseini Safa
18 رضا مسعودی   دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران   Dr Masoudi
19 فرزاد بهرامی   دکتری مدیریت ـ گرایش مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران   Dr Bahrami
20 علیرضا ناصرپور   دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبايي تهران   Dr Naser pour
21 بهمن اجدری   دکتری دانشگاه   Dr Ajdari
22 اسماعیل سعادت فرد   دکتری علوم مدیریت دانشگاه منتسکیو بوردو فرانسه   Dr Saadat fard
23 عسگر نوربخش   دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران   Dr Noorbakhsh
24 حجت نجف‌پور   دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران    
25 پروین جلیلی

 

کارشناسی ارشد آمار دانشگاه شهید بهشتی    

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت مالی

نمونه درس مدیریت مالی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت مالی

دانشجویان ممتاز مدیریت مالی