موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضای هیئت علمی مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

ردیف نام و نام خانوادگی استاد آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 دکتر حسین اصلی پور دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی  Dr Aslipour
2 دکتر رضا مسعودی دکتری حقوق دانشگاه تهران  Dr Masoudi
3 دکتر احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی   دانشگاه تهران ghasemi 
4 سرکار خانم دکتر صدیقه حسینی صف دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی Dr Hoseinisafa 
5 دکتر رحیم فوکردی دکتری مدیریت تولید دانشگاه علامه طباطبایی Dr Foukerdi 
6 دکتر عصمت اله نورزایی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران  Dr noorzaee
7 دکتر جلال رضایی نور دکتری مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه علم وصنعت Dr Rezaeenour 
8 دکتر یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  یاسر گلدوست

چگونه یک ارائه خوب داشته باشیم؟

معرفی گروه مدیریت مالی

نمونه درس مدیریت مالی

نمونه کلاس آنلاین مدیریت مالی

دانشجویان ممتاز مدیریت مالی