موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

سامانه فرهنگی


قابل توجه کلیه پذیرفته شدگان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه با توجه به نامه شماره 16278/2 مورخ 99/08/05 معاونت محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کلیه پذیرفته شدگان موظفند به سامانه http://smauni.ir/?page_id=1311 مراجعه و نسبت به تکمیل پرسشنامه طراحی شده توسط معاونت محترم فرهنگی اجتماعی وزارت علوم اقدام نمایند.