موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

ثبت نام نیمسال اول 1400-1399

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان گرامی مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی های 1398 و ماقبل آن میرساند ثبت نام نیمسال اول سال تحصیلی آتی 1400-1399 از روز یکشنبه مورخ 99/06/02 لغایت روز یکشنبه مورخ 99/06/09 از طریق سامانه مؤسسه انجام می پذیرد. لذا کلیه دانشجویان می بایست در تاریخهای اعلام شده فوق الذکر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند. بدیهی است ثبت نام در یک مرحله صرفاً در تاریخ های یاد شده فوق انجام می پذیرد و مهلت مجدد برای ثبت نام دانشجویانی که در موعد مقرر اقدام به ثبت نام ننمایند در نظر گرفته نخواهد شد.

 


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
99/04/29