موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه نهایی آزمون پایان ترم

دانشجویان گرامی

با توجه به تغییر برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم سال تحصیلی 98-99 از شما درخواست میگردد فال های پیوست را دریافت نموده و به دقت مطالعه نمایید.