موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال اول 99-98

احتراماً بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد میرساند حذف و اضافه دروس طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز یکشنبه مورخ 98/07/14 لغایت روز چهارشنبه مورخ 98/07/17 از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه دانشجویانی که قصد حذف و اضافه (ترمیم) واحدهای خود را دارند می باید در روزهای فوق الذکر به سایت مؤسسه مراجعه و نسبت به حذف و اضافه خود اقدام نمایند.

 

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
98/07/08