موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

ثبت نام نیمسال دوم 97-98


بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه می رساند ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 98-97 از روز یکشنبه مورخ 97/11/14 لغایت روز جمعه مورخ 97/11/19 از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت.


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
97/11/07