اولین همایش ملی کاربردهای فناوری اطلاعات در حوزه های توسعه علمی

جهت مشاهده اطلاعات تکمیلی به لینک bihamta.faran.ac.ir مراجعه کنید