اطلاعیه تمدید ثبت نام نیمسال دوم 97-96

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد موسسه که بنا به هر دلیلی طبق تقویم آموزشی موسسه از تاریخ 15/11/ 96 لغایت 20/11/96 موفق به ثبت نام نگردیده اند می رساند بنا به درخواستهای مکرر این قبیل دانشجویان شورای موسسه به جهت مساعدت با آنان با ثبت نام با تاخیر آنها از روز سه شنبه مورخ 96/11/24 لغایت روز جمعه مورخ 96/11/27 موافقت بعمل آورده است.لذا ثبت نام با تاخیر طی روزهای فوق الذکر از طریق سایت موسسه صورت می گیرد.بدیهی است مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد.


اداره آموزش موسسه آموزش عالی نور طوبی
96/11/21