مؤسسه آموزش عالی نورطوبی، ضمن عرض تبریک به دانشجویان گرامی پذیرفته شده در مرحله اول آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 1396، مقدم شما عزیزان را در این مؤسسه گرامی می دارد.