اطلاعیه انتخاب واحد مجدد1403-1402

دانشجویان محترم با سلام:

بنا به در خواست تعداد زیادی از دانشجویان مهلت انتخاب واحد متأخرین  از روز سه شنبه 28 شهریور تا 2مهر ماه تمدید شد.

لازم به ذکر است: که شهریه باید در زمان انتخاب واحد پرداخت شود در غیر این صورت انتخاب واحد ظرف 48 ساعت حذف خواهد شد.

 توجه: مهلت مذکور به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

 27 شهریور 1402
فرم ها
فهرست