موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

map
بدون مجموعه

بدون مجموعه (5)

دوشنبه, 29 شهریور 1395 11:58

Nooretouba In English

By
دوشنبه, 29 شهریور 1395 15:56

پرسش های متداول

By

question2

 

1- سؤال: LMS چیست؟
پاسخ: سامانه تحت وب می باشد که به منظور استفاده دانشجویان مجازی تولید شده است. دانشجویان می توانند از طریق اینترنت و از هر نقطه وارد این سامانه شده و از امکانات آموزشی آن استفاده نمایند همچنین برگزاری کلاس های آنلاین نیز از طریق این سامانه انجام پذیرد.


2- سؤال: در صورتی که دانشجو عدم مراجعه برای ثبت نام داشته باشد چه مواردی را باید انجام دهد؟
پاسخ: دانشجو موظف است در مهلت های تعیین شده طبق تقویم آموزشی مؤسسه برای ثبت نام مراجعه نماید و عدم مراجعه به منزله انصراف از تحصیل محسوب می شود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.
تبصره: در موارد استثنائی که دانشجو عدم مراجعه خود را موجه می داند باید دلایل و مستندات مشروحه آن را حداقل یک ماه قبل از پایان همان نیمسال به مؤسسه ارائه دهد. در صورت تأیید درخواست وی توسط شورای آموزشی مؤسسه، آن نیمسال جزء مرخصی تحصیلی دانشجو در قالب سنوات مجاز محسوب می شود.


3- سؤال: در صورتی که دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد آیا می تواند درس اختیاری دیگری به جای آن درس انتخاب نماید؟
پاسخ: در صورتی که دانشجو در یک درس اختیاری نمره مردودی بگیرد می تواند از جدول دروس اختیاری درس دیگری را انتخاب کند و بگذراند. با این حال نمره مردودی آن درس در میانگین ترم و کل مطابق مقررات سال ورود محاسبه می شود.
تبصره: نمره دروس مردودی کلیه دروس در دوره کارشناسی از سال 1393 و در دوره کارشناسی ارشد از سال 1394 در میانگین ترم تحصیلی محاسبه ولی در میانگین کل دانشجو محاسبه نمی گردد.


4- سؤال: در صورتی که دانشجو تعداد واحد مجاز را رعایت نکرده باشد چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
پاسخ: عدم رعایت سقف مجاز واحد منجر به حذف واحد مازاد از انتهای برگ انتخاب واحد دانشجو می گردد و آموزش مؤسسه موظف به اجرای آن می باشد. شایان ذکر است که در سیستم LMS مؤسسه این مطلب کنترل می گردد.


5- سؤال: حداکثر واحد انتخابی برای ترم تابستانی چند واحد است؟
پاسخ: تعداد واحدهای انتخابی در دوره تابستانی حداکثر 6 واحد درسی است.
تبصره 1: در شرایطی که از تحصیل دانشجو حداکثر 8 واحد درسی باقی مانده باشد می تواند واحدهای مذکور را در دوره تابستانی انتخاب کند و بگذراند.
تبصره2: در دوره های کارشناسی ارشد طبق مقررات، ترم تابستانی ارائه نمی گردد.


6- سؤال: طول دوره و سنوات مجاز تحصیلی در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته به چه صورتی است؟
پاسخ: حداکثرسنوات مجاز در دوره کارشناسی برای ورودی های سال 1390 و ماقبل آن 6 سال (مشتمل بر 12 نیمسال) برای ورودی های سال 1391 لغایت 1393 پنج سال (مشتمل بر 10 نیمسال) و برای ورودی های 1394 به بعد چهار سال (مشتمل بر 8 نیمسال) می باشد و مدّت مجاز تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دو سال (مشتمل بر 4 نیمسال) می باشد.
تبصره: در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در موارد استثنائی افزایش طول مدت دوره با تشخیص شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه مجاز است در هر صورت مدت دوره نباید از 2/5 سال تجاوز نماید.


7- سؤال: میزان معافیت تحصیلی دوره کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته چند سال است؟
پاسخ: میزان معافیت تحصیلی در دوره کارشناسی 5 سال و در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته 3 سال می باشد. در صورتی که دانشجو نتواند در مدت فوق واحدهای دوره را تکمیل نماید از ادامه تحصیل محروم و به حوزه نظام وظیفه معرفی می شود.


8- سؤال: در مؤسسه آموزش عالی نور طوبی حذف و اضافه در چه زمانی صورت می  گیرد؟
پاسخ: دانشجو می تواند در هر نیمسال تحصیلی طبق تقویم آموزشی مؤسسه در مهلت های تعیین شده کمتر از دو هفته از شروع نیمسال تحصیلی نسبت به حذف و اضافه درس های خود اقدام نماید.


9- سؤال: حذف اضطراری در چه زمانی انجام می شود و چه شرایطی می بایست رعایت شود؟
پاسخ: در صورت اضطرار، دانشجو می تواند تا پنج هفته به پایان نیمسال مانده فقط یکی از درس های نظری خود را حذف نماید مشروط به اینکه تعداد واحدهای انتخابی آن نیمسال از 12 واحد کمتر نشود.
تبصره1: دانشجویان شاهد و ایثارگر طبق آیین نامه ستاد شاهد و ایثارگر می توانند 2 درس نظری خود را حذف نمایند مشروط به اینکه تعداد واحدهای انتخابی آن نیمسال کمتر از 10 واحد نشود.
تبصره2: در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته (طبق مقررات) حذف اضطراری میسر نمی باشد.


10- سؤال: اگر دانشجویی در امتحان یک یا چند درس شرکت ننماید آیا نمره دروس صفر منظور می گردد؟
پاسخ: بله، غیبت غیر موجه در امتحان هر درس در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به منزله نمره صفر در امتحان آن درس است.
تبصره: در صورتی که دانشجو مدارک و مستنداتی به مؤسسه ارائه نماید و غیبت دانشجو توسط شورای آموزشی مؤسسه موجه تشخیص داده شود درس یا دروس خاص حذف  می گردد.


11- سؤال:دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته تا چند نیمسال می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند؟
پاسخ: دانشجویان دوره کارشناسی پیوسته 2 نیمسال تحصیلی و دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته یک نیمسال تحصیلی
می توانند از مرخصی تحصیلی استفاده نمایند.
تبصره: بررسی سایر مصادیق مرخصی تحصیلی مانند مرخصی زایمان، مرخصی پزشکی، مأموریت رسمی و معتبر همسر یا والدین دانشجو بدون احتساب در سنوات تحصیلی طبق مقررات، در اختیار شورای آموزشی مؤسسه است.


12- سؤال: معدل دانشجو در هر نیمسال به چه صورتی محاسبه می شود؟
پاسخ: در پایان هر نیمسال تحصیلی، میانگین نمره های دانشجویان در آن نیمسال بنام میانگین نیمسال و میانگین نمره های کلیه درس های گذرانیده شده از اول دوره تحصیلی دانشجو تا پایان نیمسال تحصیلی بنام میانگین کل محاسبه و در کارنامه وی ثبت می شود.
*برای محاسبه میانگین نیمسال تعداد واحدهای هر درس اخذ شده در آن نیمسال تحصیلی در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها بر تعداد کل واحدهای گذرانده شده تا پایان آخرین نیمسال تحصیلی تقسیم می شود.
*برای محاسبه میانگین کل تعداد واحد هر درس گذرانده شده تا پایان آخرین نیمسال تحصیلی در نمره آن درس ضرب و مجموع حاصل ضرب ها برتعداد کل واحدهای گذرانده شده تا پایان آخرین نیمسال تحصیلی تقسیم می شود.

13- سؤال: دانشجوی مشروط به چه دانشجویی اطلاق می شود؟

پاسخ:

1- اگر میانگین دانشجو در دوره کارشناسی پیوسته در پایان نیمسال تحصیلی کمتر از 12 باشد وضعیت دانشجو به دانشجوی مشروط تبدیل می شود. دانشجوی مشروط در دوره کارشناسی حق انتخاب بیش از 14 واحد درسی را در نیمسال بعدی ندارد.
2- اگر میانگین دانشجو در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته در پایان نیمسال تحصیلی کمتر از 14 باشد وضعیت دانشجو به دانشجوی مشروط تبدیل می شود. دانشجوی مشروط در دوره کارشناسی ارشد محدودیت انتخاب واحد ندارد و می تواند حداقل 8 و حداکثر 14 واحد را انتخاب نماید.


14- سؤال: شرایط مهمان شدن در مؤسسه نور طوبی چگونه است؟
پاسخ: در مواردی که دانشجو به طور موقت مجبور به تغییر محل تحصیل خود باشد می تواند با موافقت دانشگاه مبدأ درخواست مهمانی خود را جهت بررسی به این مؤسسه ارسال نماید. مؤسسه نیز دانشجویانی که شرایط به شرح ذیل را داشته باشند با مهمانی آنان به مدت 2 نیمسال حداکثر جهت گذرانیدن 40 درصد واحدهای دوره موافقت می نماید.

1- ازدواج دانشجوی دختر (در زمان دانشجوئی) در صورتی که محل اشتغال دائم همسر وی قبل از ازدواج در نزدیکترین محل به مؤسسه باشد.

2- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجویی به طوری که دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

3- بیماری دانشجو که به تأیید مراجع ذی صلاح پزشکی رسیده باشد.

4- معلولیت دانشجو که در زمان دانشجویی اتفاق افتاده باشد.
تبصره1: مهمان شدن دانشجو در این مؤسسه مشروط به این است که وی حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
تبصره2: طبق آیین نامه آموزشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهمانی در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.


15- سؤال: شرایط تغییر رشته در مؤسسه آموزش عالی نور طوبی چیست؟
پاسخ: دانشجو در طول دوران تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته با داشتن شرایط به شرح ذیل و موافقت گروه آموزشی ذی ربط از یک رشته به رشته تحصیلی دیگر در یک گروه آموزشی در همین مؤسسه می تواند تغییر رشته دهد.

1- ادامه تحصیل متقاضی در رشته قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.

2- حداقل 1/6 و حداکثر 2/3 واحدهای درسی دوره گذرانده باشد نمره آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین ترین فرد پذیرفته شده در سهیمه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد.

3- با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.
تبصره: تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.


16- سؤال: شرایط انتقال در مؤسسه نور طوبی چیست؟
پاسخ: تعریف انتقال: انتقال به معنی تغییر محل تحصیل دانشجو از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر در همان رشته و همان مقطع تحصیلی است که در مؤسسه به شرح ذیل انجام می پذیرد:
دانشجو متقاضی انتقال به مؤسسه می بایست درخواست خود را با ذکر مورد در اردیبهشت ماه هر سال برای نیمسال اول تحصیلی و در آبان ماه هر سال برای نیمسال دوم به اداره آموزش دانشگاه مبدأ تسلیم نماید.
دانشگاه مبدآ موظف است درخواست دانشجو را بررسی نموده و در صورت داشتن شرایط لازم در نیمه اول خرداد ماه هر سال برای نیمسال اول و نیمه اول آذرماه برای نیمسال دوم درخواست دانشجو را جهت بررسی به این مؤسسه ارسال نماید. این مؤسسه نیز مطابق مقررات حداکثر تا 10 شهریور ماه برای نیمسال اول هر سال و تا 15 دی ماه برای نیمسال دوم هر سال نتیجه را به دانشگاه مبدأ و دانشجو اعلام خواهد نمود. ضمناً در صورت موافقت با انتقال دانشجو واحدهای گذرانده وی بررسی می شود و نمرات 12 و بالاتر قابل پذیرش است و تصمیم گیری در مورد پذیرش نمرات کمتر از 12 به عهده شورای آموزشی مؤسسه است. در ضمن تمام نمرات درسی دانشجو (چه در دانشگاه مبدأ و چه در این مؤسسه) اعم از قبولی و یا مردودی در سوابق آموزشی دانشجوی انتقالی عیناً در کارنامه دانشجو ثبت و نمرات دروس پذیرفته شده در محاسبه میانگین کل وی محسوب می شود. شایان ذکر است که انتقال دانشجو در طول مدّت تحصیل فقط یک بار مجاز است و مدرک فراغت از تحصیل دانشجوی انتقالی توسط این مؤسسه صادر خواهد شد.
تبصره: انتقال دانشجو در دوره کارشناسی ارشد ممنوع است.


17 - سؤال: آیا در صورت موافقت با تغییر رشته و ثبت نام در رشته جدید حق بازگشت به رشته قبلی امکان پذیر است؟
پاسخ: خیر، در صورتی که در رشته جدید ثبت نام کرده باشد امکان بازگشت به رشته قبلی طبق مقررات میسر نمی باشد.


18 - سؤال: امتحان معرفی به استاد در مؤسسه نور طوبی به چه صورت انجام می پذیرد؟
پاسخ: در صورتی که دانشجوی دوره کارشناسی در آخرین نیمسال تحصیلی برای دانش آموختگی حداکثر 2 درس نظری باقی مانده داشته باشد با تأیید گروه آموزشی می تواند آن دو درس را به صورت معرفی به استاد امتحان دهد و در صورت موفقیت، فارغ التحصیل گردد. ضمناً دروس عملی و آزمایشگاهی قابل ارائه به صورت معرفی به استاد نیست.
تبصره: در دوره کارشناسی ارشد معرفی به استاد امکان پذیر نمی باشد.


19- سؤال: شهریه دو درس (تک درس) معرفی به استاد به چه صورتی دریافت می شود؟
پاسخ: 50% نصف شهریه ثابت و شهریه متغیر دروس دریافت می شود.


20- سؤال: آیا دانشجویان شاغل به تحصیل در مؤسسه می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند؟
پاسخ: بله، همانند سایر دانشگاه ها می توانند از معافیت تحصیلی استفاده نمایند.


21- سؤال: کلاس های رفع اشکال در طول ترم چگونه و در چه روزهایی تشکیل می گردد؟
پاسخ: کلاس های رفع اشکال در طول ترم به صورت آنلاین و حضوری برگزار خواهد شد. کلاس های آنلاین عموماً در طی هفته و کلاس های حضوری در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار خواهد شد تاریخ برگزاری کلاسها از قبل و از طریق سایت مؤسسه اطلاع رسانی و اعلام خواهد شد.


22- سؤال: آیا در مؤسسه نور طوبی شرایط مهمان شدن و انتقال وجود دارد؟
پاسخ: بله، در صورت موافقت دانشگاه مبداء شرایط مهمانی و انتقال در این مؤسسه میسر می باشد. ضمناً انتقال از دانشگاه های خارج از کشور که دانشگاه محل تحصیل دانشجو مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری باشد در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد میسر می باشد.


23- سؤال: آیا برنامه های درس و سرفصل دروس مطابق با سرفصل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است؟
پاسخ: بله، در کلیه رشته های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پس از اخذ مجوز رشته سرفصل دروس از وزارت علوم دریافت و عین سرفصل ها در مؤسسه تدریس می گردد.

24- سؤال: آیا در صورتی که دانشجویی در دوره کارشناسی نتواند ادامه تحصیل یا انصراف از تحصیل دهد یا محروم از تحصیل گردد مدارکی دال بر گذراندن تعداد واحدهای گذرانده یا مدرک کاردانی داده می شود؟
پاسخ: بله، مطابق مقررات در صورتی که از ادامه تحصیل منصرف گردد، ترک تحصیل نماید یا محروم از تحصیل گردد در صورتی که 70 واحد درسی از مجموع واحدهای دوره کارشناسی را گذرانده باشد مدرک کاردانی به وی اعطاء می شود. ضمناً در دوره کارشناسی ارشد در صورتی که دانشجوئی انصراف از تحصیل دهد، ترک تحصیل نماید یا محروم از تحصیل گردد هیچ مدرکی به دانشجو تعلق نمی گیرد فقط می تواند گواهی واحدهای گذرانده را دریافت نماید.

25- سؤال: مدرک تحصیلی مورد پذیرش در دوره کارشناسی ارشد چیست؟
پاسخ: دارندگان مدرک کارشناسی و بالاتر در صورتی که از لحاظ مقررات وظیفه عمومی، ممنوعیت نداشته باشند می توانند در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته شرکت نمایند.

26- سؤال: ضوابط ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد مؤسسه مجازی نور طوبی پس از قبولی در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته چیست؟

پاسخ:
دانشجو موظف است تأییدیه تحصیلی خود را که بعد از ثبت نام اولیه از سوی دانشگاه از محل تحصیل دانشگاه قبلی درخواست می گردد پیگیری و تا پایان نیمسال اول تحصیلی خود تحویل مؤسسه نماید در غیراین صورت از تحصیل محروم می گردد.
دانشجو موظف است طبق تقویم آموزشی در هر نیمسال تحصیلی در مهلت اعلام شده از سوی مؤسسه برای ثبت نام و انتخاب واحد درسی خود اقدام کند. عدم ثبت نام به موقع در یک نیمسال تحصیلی به منزله ترک تحصیل در آن نیمسال تحصیلی خواهد بود. ضمناً در صورتی که دانشجو در همان نیمسال برای تعیین وضعیت تحصیلی خود مراجعه نکند منصرف از تحصیل شناخته می شود.
نمره قبولی در طول دوره تحصیل 12 از 20 است.
دانشجوی مشمول خدمت وظیفه عمومی با رعایت مقررات وظیفه عمومی به شرط آنکه غیبت سنواتی نداشته باشد می تواند از معافیت تحصیلی استفاده نماید.

27- سؤال: آیا برای خانواده های ایثارگران، جانبازان و شهدا در مؤسسه سهمیه ای در نظر گرفته شده است؟
پاسخ: بله، خانواده های معظم شاهد و ایثارگر و خانواده های محترم شهدا می توانند جهت تحصیل در این مؤسسه از سهمیه شاهد و ایثارگر طبق مقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده نمایند. همچنان که در سنوات گذشته و هم اکنون تعداد زیادی از این عزیزان در این مؤسسه به تحصیل اشتغال داشته و دارند و در دوران تحصیل کلیه مقررات طبق مصوبات ستاد شاهد و ایثارگر وزارت علوم در مورد آنها اعمال می گردد.

28- سؤال: حد نصاب نمره قبولی برای دروس جبرانی در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد چند است؟ آیا نمرات دروس در معدل نیمسال و کل محاسبه می شود؟
پاسخ: حدنصاب نمره قبولی برای دروس جبرانی دوره کارشناسی 10  و برای دوره کارشناسی ارشد 12 است و در معدل نیمسال و کل محاسبه نمی شود.

.29- سؤال: دانشجو تحت چه شرایطی می تواند در خواست مهمانی دائم بدهد؟
پاسخ: دانشجو در صورت داشتن یکی از شرایط ذیل می تواند درخواست مهمان دائم بدهد.
1- ازدواج بعد از دانشجو شدن

2- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجویی به طوری که دانشجو به تشخیص مراجع قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود.

3- بیماری دانشجو که به تأیید مراجع ذیصلاح پزشکی رسیده باشد.

4- معلولیت دانشجو در زمان دانشجویی اتفاق افتاده باشد.

30- سؤال: حداقل و حداکثر تعداد واحد مجاز برای انتخاب واحد دانشجو در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته چند واحد است؟
پاسخ:
1- دانشجوی دوره کارشناسی در هر نیمسال تحصیلی می تواند حداقل 12 واحد و حداکثر 20 واحد انتخاب نماید و در دوره تابستانی حداکثر واحد انتخابی 6 واحد است.

2- دانشجوی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته درهر نیمسال تحصیل می تواند حداقل 8 واحد و حداکثر 14 واحد انتخاب نماید. ضمناً در آخرین نیمسال تحصیلی انتخاب کمتر از 8 واحد بلامانع است.

31- سؤال: برای جبران کسر معدل درپایان تحصیلات در دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشجو چه مراحلی را باید بگذراند؟
پاسخ:
الف- دوره کارشناسی: چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای درسی آن دوره کمتر از 12 باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 20 واحد از درس هایی که با نمره کمتر از 12 گذرانده است را انتخاب کند و بگذراند و میانگین کل دروس اخذ شده خود را به حداقل 12 برساند و مدرک تحصیلی دوره را دریافت کند در غیر اینصورت از تحصیل محروم می شود و فقط می تواند گواهی تعداد واحدهای گذرانده را دریافت کند.
ب- دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته: چنانچه میانگین کل دانشجویی پس از گذراندن تمام واحدهای آموزشی دوره کمتر از 14 باشد تنها یک نیمسال با رعایت سقف مجاز سنوات تحصیلی به وی فرصت داده می شود تا با اخذ مجدد حداکثر 10 واحد از درس هایی که با نمره کمتر از 14 گذرانده است را انتخاب کند و بگذراند و میانگین کل واحدهای گذرانده را به 14 برساند در غیر اینصورت از تحصیل محروم می شود و فقط می تواند گواهی تعداد واحدهای گذرانده را دریافت کند.

32- سؤال: در صورتی که دانشجویی درسی را اشتباهاً به صورت تکرار گذرانده باشد تکلیف چیست؟
پاسخ: اولین نمره قبولی ملاک است و چنانچه دانشجوئی درسی را که قبلاً گذرانده را انتخاب کند و بگذراند تکرار غیر مجاز درس محسوب می گردد و طبق مقررات از کارنامه تحصیلی دانشجو حذف می گردد.

33- سؤال: تعداد واحد مصوب دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد چه تعداد واحد می باشد؟
پاسخ: تعداد واحد مصوب دوره کارشناسی بین 136 تا 142 واحد می باشد و در دوره کارشناسی ارشد بین 32 تا 34 واحد می باشد.

34- سؤال: مدت مرخصی برای هر زایمان چند سال و به چه صورت است؟
پاسخ: 2 نیمسال و بدون احتساب در سنوات در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته با ارائه مدارک ثبت شده می باشد. 

35- سؤال: درخواست تطبیق واحد دانشجو چه زمانی می باشد؟
پاسخ: در زمان اعلام نتایج آزمون سراسری در دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد از طریق سایت مؤسسه به پذیرفته شدگان اطلاع رسانی می گردد که چنانچه قبلاً دانشجو بوده و مدرک تحصیلی دریافت کرده اند ریزنمرات خود را در هنگام ثبت نام تحویل مؤسسه نمایند و ریز نمرات دانشجویان جهت تطبیق به گروه های آموزشی مربوطه ارسال و پس از بررسی نظر گروه به دانشجو اعلام و دانشجو می تواند نسبت به حذف و اضافه واحدهای خود اقدام نماید. ضمناً در دوره کارشناسی ارشد دروسی را که دانشجو در دوره کارشناسی گذرانده با دروس جبرانی رشته قبلی، تطبیق واحد داده می شود درنهایت دانشجو می باید تا پایان اولین نیمسال تحصیلی ریز نمرات خود را ارائه نماید در غیر این صورت اقدامی میسر نیست.

36- سؤال: پذیرفته شدگان اتباع خارجی با چه معدلی می توانند ثبت نام نمایند؟
پاسخ: معدل کل دیپلم متوسطه می باید از 14 به بالا باشد.

37- سؤال: چه میزان وام شهریه به دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد در طول دوره تحصیل تعلق می گیرد؟
پاسخ: در صورت تأمین اعتبار از سوی صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان مقطع کارشناسی حداکثر مبلغ 3,000,000  در هر ترم (حداکثر 6 ترم) و به دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر مبلغ 10,000,00 ریال در هر ترم (حداکثر 3 ترم) وام پرداخت می شود.

38- سؤال: شرایط ضامن جهت وام شهریه چیست؟
پاسخ: تنظیم سند تعهد محضری توسط یک نفر کارمند یا بازنشسته رسمی کشور.

39- سؤال: مدارک مورد نیاز جهت دریافت وام شهریه چیست؟
پاسخ: 1-تعهد محضری موجود در سایت      2- فرم تعهد وام موجود در سایت

40- سؤال: چند نیمسال وام شهریه به دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد پرداخت می شود؟
پاسخ: 1- در مقطع کارشناسی حداکثر 6 نیمسال

2- در مقطع کارشناسی ارشد حداکثر 3 نیمسال

41- سؤال: مراحل صدور گواهینامه موقت چگونه است؟
پاسخ: دانشجویی که کلیه واحدهای دوره تحصیلی خود راگذرانده و از فارغ التحصیلی خود اطمینان حاصل نموده و تقاضای دریافت مدرک تحصیل دارد نیازی به مراجعه حضوری وی به مؤسسه نمی باشد و فقط از صفحه شخصی خود قسمت درخواست ها، خواهان فراغت از تحصیل خود را از طریق سایت برای امور فارغ التحصیلان ارسال نماید و روند فارغ التحصیلی خود را از همان طریق سایت پیگیری نماید امور فارغ التحصیلان پس از وصول درخواست دانش آموخته ضمن بررسی پرونده تحصیلی و تأیید موضوع دانش آموختگی وی نسبت به تهیه گزارش فارغ التحصیلی ایشان و متعاقب آن صدور گواهینامه موقت اقدام و پس از امضاء مدرک تحصیلی دانش آموخته مراتب را از طریق سایت به وی اعلام می نماید. متقاضی پس از اطلاع از آماده بودن مدرک تحصیلی خود می باید با به همراه داشتن کارت دانشجویی به مؤسسه مراجعه و نسبت به تسویه حساب خود اقدام نماید. پس از مراحل تسویه حساب و تحویل کارت دانشجویی به امور فارغ التحصیلان گواهینامه موقت دوره تحصیلی به دانش آموخته تحویل می گردد.

42- سؤال: صدور دانشنامه تحصیلی شامل چه مراحلی است؟
پاسخ: پس از صدور و تحویل گواهینامه موقت به دانش آموختگان از سوی امور فارغ التحصیلان صورت اسامی دانش آموختگان تهیه و به امور دانش آموختگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام می گردد و متعاقب آن دانشنامه ها صادر و پس از امضای رئیس مؤسسه به امور دانش آموختگان وزارت علوم جهت امضاء ارسال می گردد. پس از امضای دانشنامه توسط وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری مراتب از طریق سایت مؤسسه برای دانش آموختگان اطلاع رسانی می گردد. دانش آموختگان پس از اطلاع از آماده بودن دانشنامه خود جهت دریافت آن با همراه داشتن مدارک مشروحه ذیل می باید به امور دانش آموختگان مؤسسه مراجعه نمایند.

1- تحویل اصل گواهینامه موقت پایان تحصیلات

2- دو قطعه عکس جدید جهت الصاق به دانشنامه و ریز نمرات

3- ارائه نامه تسویه حساب قطعی از صندوق رفاه دانشجویان برای دانش آموختگانی که از وام های آن صندوق استفاده نموده اند.

43- سؤال: درخصوص امکان معادل سازی درس " دانش خانواده و جمعیت " که جایگزین درس " جمعیت و تنظیم خانواده " شده توضیح و راهنمای نمایید؟
پاسخ: درس " دانش خانواده و جمعیت " به ارزش 2 واحد از نیمسال اول سال تحصیلی 93-92 جایگزین درس " جمعیت و تنظیم خانواده " به ارزش یک واحد شده است و با توجه به تغییر محتوا و تفاوت تعداد واحد معادل سازی آن امکان پذیر نمی باشد.

44- سؤال: دانشجویان ترم آخر مقطع کارشناسی که حداکثر 24 واحد درسی دارند و معدل نیمسال قبل آنها 12 یا بالاتر می باشد می توانند دروس باقی مانده را بدون رعایت پیشنیاز و همنیاز اخذ کنند و بگذرانند؟
پاسخ: بله، با نظر گروه آموزشی مربوطه می توانند کلیه واحدهای باقی مانده را تا سقف 24 واحد انتخاب کنند و بگذرانند.

45- سؤال: سقف سنوات مجاز تحصیل تبعه غیر ایرانی در مقاطع مختلف تحصیلی چقدر است؟
پاسخ: سنوات تحصیلی دانشجوی غیر ایرانی در مقطع کارشناسی 5 سال (مشتمل بر 10 نیسمال) و در مقطع کارشناسی ارشد 2 سال (مشتمل بر 4 نیمسال) نیمسال است.

46- سؤال: آیا تحصیل در مؤسسه نور طوبی همزمان با خدمت نظام وظیفه عمومی امکان پذیر است؟
پاسخ: خیر، تحصیل همزمان با خدمت وظیفه عمومی از سوی سازمان وظیفه عمومی ناجا ممنوع اعلام شده است.

47- سؤال: نحوه اعمال تخفیف شهریه برای دانشجویان شاهد و ایثارگر به چه صورت می باشد؟
پاسخ: براساس بند ک ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات آن، دانشجویان شاهد و ایثارگر (جانباز 25 درصد و بالاتر فرزندان و همسران آنان) پس از ثبت نام در هر نیمسال تحصیلی با هماهنگی مؤسسه با بنیاد شهید و امور ایثارگران شهریه این عزیزان از طریق بنیاد شهید و امور ایثار گران به حساب مؤسسه پرداخت می گردد.

48- سؤال: برنامه کلاس های جبرانی را از چه طریق بیابیم؟
پاسخ: برنامه کلاسها معمولاً از طریق سایت مؤسسه اعلام می شود. برای اطلاع از برنامه کلاس ها و تاریخ برگزاری آنها به سایت مؤسسه به آدرس (www.nooretouba.ac.ir) مراجعه نمایید.

49- سؤال: دانشجو در صورت غیبت در امتحان پایان ترم چه نمره ای می گیرد؟
پاسخ: عدم شرکت در جلسه امتحانات پایان ترم نمره صفر برای آنان لحاظ می شود چنانچه غیبت آنان موجه باشد مستندات خود را می باید به مؤسسه ارائه نمایند. مدارک آنان در شورای آموزشی مؤسسه مطرح و چنانچه غیبت آنان موجه تشخیص داده شود درس و یا دروس آنان حذف خاص خواهد شد.

50- سؤال: چه کسانی می باید در دوره کارشناسی ارشد دروس جبرانی را بگذرانند؟
پاسخ: آن دسته از دانشجویانی که رشته تحصیلی آنها در مقطع کارشناسی ارشد با دوره کارشناسی غیرمرتبط است باید طبق مصوبات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تا سقف 12 واحد علاوه بر واحدهای دوره را بگذرانند.

51- سؤال: اگر میانگین نمرات دانشجو در یک نیمسال حداقل 17 و بالاتر باشد در این صورت دانشجو در ترم بعدی حق انتخاب چند واحد درسی را دارد؟
پاسخ: در صورتی که میانگین دانشجو در دوره کارشناسی در یک ترم حداقل 17 باشد می تواند در ترم بعدی تا سقف 24 واحد با نظر گروه آموزشی مربوطه انتخاب نماید. ولی در دوره کارشناسی ارشد با معدل بالای 17 فقط می توان تا سقف 14 واحد انتخاب نمود.

52- سؤال: ملاک لازم برای دانش آموختگی در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته چه معدلی می باشد؟
پاسخ: ملاک دانش آموختگی در دوره کارشناسی گذراندن کلیه واحدهای دوره وکسب معدل حداقل 12 (دوازده) و برای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته گذراندن کلیه واحدهای دوره و کسب معدل حداقل 14 (چهارده) می باشد.

53- سؤال: شیوه آموزشی – پژوهشی چیست؟
پاسخ: شیوه ای است که محتوای برنامه درسی مربوط به آن علاوه بر واحدهای درسی مشتمل بر پایان نامه نیز می باشد.

54- سؤال: شیوه آموزشی " آموزش محور " چیست؟
پاسخ: شیوه ای است که دانشجو پس از گذراندن واحدهای درسی به جای پایان نامه به تعداد واحد پایان نامه، واحد درسی انتخاب و دانش آموخته می شود.

55- سؤال: مرخصی تحصیلی چیست؟
پاسخ: مدت زمان مشخصی که دانشجو برابر ضوابط معین به طور موقت به تحصیل اشتغال ندارد.

56- سؤال: انصراف از تحصیل چیست؟
پاسخ: فرآیندی که در آن دانشجو به طور خود خواسته از ادامه تحصیل خود، خودداری کند.

57- سؤال: استاد راهنما کیست؟
پاسخ: یکی از اعضای هیأت علمی دارای مدرک دکتری است که مسئولیت راهنمایی دانشجو را در انجام پروژه، پایان نامه و یا رساله به عهده دارد و از میان اعضای هیأت عملی همان مؤسسه یا خارج از مؤسسه با مجوز واحد مبدأ انتخاب می شود.

58- سؤال: استاد مشاور کیست؟
پاسخ: یکی از اعضای هیأت علمی است که مسئولیت مشاوره دانشجو را در انجام پروژه پایان نامه یا رساله را به عهده دارد. بنا به پیشنهاد استاد راهنما و از میان اعضای هیأت علمی همان مؤسسه و یا متخصصان خارج از مؤسسه انتخاب می شود.

59- سؤال: شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد چیست؟
پاسخ: شرایط ورود به دوره کارشناسی ارشد به شرح ذیل می باشد:
1- داشتن صلاحیت های عمومی ورود به دوره برابر ضوابط؛
2- دارا بودن مدرک رسمی پایان دوره کارشناسی اعم از پیوسته یا ناپیوسته مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛
3- قبولی در آزمون ورودی و یا کسب پذیرش از مؤسسه طبق مقررات مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

60- سؤال: آیا طبق قوانین تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد دو رشته مجاز است؟
پاسخ: تحصیل همزمان در دوره کارشناسی ارشد در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی اعم از دولتی و یا غیر دولتی براساس ماده 11 آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته مصوب جلسه شماره 866 مورخ 94/07/04 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی ممنوع می باشد.

61- سؤال: مشروطی در دوره کارشناسی ارشد به چه کسی اطلاق می شود؟
پاسخ: چنانچه میانگین نمرات دانشجو در هر نیمسال تحصیل کمتر از 14 باشد، دانشجو در آن نیمسال مشروط تلقی می شود.
تبصره: دانشجویی که در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب مشروط شود از تحصیل محروم می شود.

62- سؤال: تاریخ دانش آموختگی در شیوه آموزش – پژوهشی چه تاریخی است؟
پاسخ: تاریخ دانش آموختگی، روز دفاع از پایان نامه در شیوه آموزشی – پژوهشی و در شیوه آموزش محور طبق تقویم فارغ التحصیلی نیمسال های اول و دوم و دوره تابستانی هر سال تحصیلی است.

63- سؤال: تدریس در مؤسسه آموزش عالی نور طوبی به چه زبانی است؟
پاسخ: زبان رسمی آموزش درمؤسسه نور طوبی فارسی می باشد؛ بدین معنی که منابع اصلی دوره و امتحانات پایانی دوره به زبان فارسی خواهد بود.

64- سؤال: محل ساختمان (دفتر مرکزی) مؤسسه کجاست و کلاس های حضوری و امتحانات در کجا برگزار می شود؟
پاسخ: آدرس دفتر مرگزی مؤسسه در تهران،میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، بین ادروارد براون و نصرت، کوچه مهر، پلاک 3 واقع شده است و  کلیه خدمات حضوری و امتحانات نیز در تهران برگزار می گردد.

65- سؤال: آیا در هر گروه آموزشی در مؤسسه آموزش عالی نور طوبی مدیر گروه جداگانه ای وجود دارد؟
پاسخ: بله، هر کدام از گروه های آموزشی دایر در مؤسسه نور طوبی دارای مدیرگروه خاص آن گروه می باشد که وظایف مدیریت و کنترل تمامی موارد آموزشی اختصاصی آن گروه به عهده ایشان می باشد علاوه بر آن پشتیبانان گروه های آموزشی نیز در طول زمان اداری به طور کامل پاسخگوی دانشجویان خواهند بود.

66- سؤال: تعداد جلسات آموزشی در هر نیمسال چه تعدادی است؟
پاسخ: تعداد جلسات آموزشی شامل 16 جلسه کامل می باشد. برخی از کلاس ها حضوری و برخی مجازی خواهد بود.

67- سؤال: وضعیت علمی اساتید و اعضای هیأت علمی مؤسسه چگونه است؟
پاسخ: این مؤسسه علاوه بر اعضای هیأت علمی تمام وقت که دارای مدرک دکتری از دانشگاه های ممتاز کشور هستند و دارای سوابق متعدد تدریس می باشند. از اساتید همکار هیأت علمی از دانشگاه های مادر کشور هستند و اکثراً از شهر تهران همچون دانشگاه تهران، علامه طباطبایی، تربیت مدرس، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علم و صنعت بهره می برد که این مزیت امکان حضور و استفاده از دانش و توان اساتید بنام و نمونه کشور را در این مؤسسه فراهم نموده است. تعداد اساتیدی که به عنوان اساتید همکار در حال حاضر در مؤسسه به تدریس مشغول هستند بیش از 128 نفر می باشد.

68- سؤال: روش " آموزش محور " و امکان ادامه تحصیل با این مدرک چگونه است؟
پاسخ: " روش آموزش محور" که مربوط به کلیه دوره های مجازی می باشد دقیقاً همانند مدل پژوهش محور می باشد با این تفاوت که به جای پایان نامه از دروس الزامی و یا اختیاری معادل پایان نامه گذرانده می شود که ادامه تحصیل برای فارغ التحصیلان آموزش محور همانند دیگر دانش آموختگان آموزشی - پژوهشی براساس بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مقاطع بالاتر امکان پذیر می باشد.

69- سؤال: آیا دانشجویان دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه نور طوبی در طول تحصیل از معافیت تحصیلی برخوردارند؟
پاسخ: مؤسسه نور طوبی تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور فعالیت می نماید در نتیجه کلیه قوانین و مقررات حاکم بر آموزش عالی کشور در این مؤسسه نیز اجرا می شود و بر این اساس کلیه دانشجویان مشمول در طول دوران تحصیل در این مؤسسه همچون دیگر دانشگاههای رسمی کشور از معافیت تحصیلی برخوردار خواهند بود.

70- سؤال: آیا در مؤسسه به روش پژوهش محور هم خدمات آموزشی ارائه می شود؟
پاسخ: کلیه دوره های مجازی در سطح کشور در حال حاضر به روش آموزش محور ارائه می گردد اما در این مؤسسه امکان تغییر وضعیت از شیوه آموزش محور به شیوه آموزشی – پژوهشی براساس نظام نامه یادگیری الکترونیکی در آموزش عالی مصوب جلسه مورخ 17/10/1390 شورای گسترش آموزش عالی (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و کسب نمرات و معدل بالای دوره خود برای 30% دانشجویان برتر طبق آیین نامه و تأیید گروه آموزشی فراهم می باشد. ضمناً تفاوتی در دانشنامه صادر برای این دو گروه دانشجویان وجود نداشته و نیز هیچ محدودیتی برای ادامه تحصیل دانشجویان آموزش محور در مقطع دکتری چه در دانشگاه های داخل و چه در خارج از کشور وجود ندارد.

71- سؤال: چگونه می توانیم در دوره های کارشناسی ارشد مؤسسه آموزش عالی نور طوبی تحصیل کنیم؟
پاسخ: برای حضور در دوره های رسمی کارشناسی ارشد کلیه فارغ التحصیلان دوره های کارشناسی می توانند در آزمون سراسری هر ساله کارشناسی ارشد ناپیوسته و انتخاب دانشگاه های مجازی و غیرانتفاعی شرکت نمایند و در مرحله بعد چنانچه مجاز به انتخاب رشته شدند می توانند این مؤسسه را برای ادامه تحصیل انتخاب نمایند و منتظر اعلام نتایج نهایی پس از بررسی های لازم کارنامه و شرایط ورود از سوی سازمان سنجش آموزش کشور و این مؤسسه باشند. اسامی پذیرفته شدگان در شهریور ماه هر سال از طریق سازمان سنجش اعلام می شود که این افراد می توانند در زمان تعیین شده از سوی مؤسسه ثبت نام نمایند.

72- سؤال: پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از چه طریقی انجام می شود؟
پاسخ:
1-1- در مقطع کارشناسی از دو طریق آزمون و بدون آزمون از طریق سازمان سنجش آموزش کشور پذیرفته می شود.
1-2-در مقطع کارشناسی ارشد دانشجویان تنها از طریق شرکت در آزمون سراسری پذیرش می شوند.

73- سؤال: ارزش مدرک مجازی به چه میزان است؟
پاسخ: مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد به روش الکترونیکی (مجازی) مصوب و مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده است و امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر وجود دارد و نیز مورد تأیید سازمان امور استخدامی بوده است و بر طبق قوانین استخدامی به دارندگان این مدرک ارتقای شغلی و حقوقی تعلق می گیرد.

74- سؤال: انتخاب واحد به چه صورت انجام می پذیرد؟
پاسخ: انتخاب واحد در نیمسال اول توسط کارشناس گروه رشته مربوطه انجام می شود و در نیمسال های بعدی به صورت اینترنتی توسط دانشجو و بر اساس برنامه ارائه شده توسط مؤسسه صورت می پذیرد.

75- سؤال: نحوه استفاده از سیستم مجازی و مطالعه دروس در مؤسسه نورطوبی به چه صورت است؟
پاسخ:1- در این موسسه (DVD) در قالب یک برنامه نصبی به دانشجویان ارائه می شود. در این برنامه، دروس هر رشته از قبل با صدای اساتید تدریس و تهیه شده اند در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. دانشجو با نصب این برنامه، می تواند با در نظر گرفتن حجم درس، برنامه ریزی پیشنهادی از سوی مؤسسه وقت خود، برای مطالعه دروس برنامه ریزی کند.

2- تمام محتوای دروس برای استفاده آنلاین دانشجویان در سایت مؤسسه نیز آپلود می شود. اگر دانشجویی به هر دلیلی امکان دسترسی به سیستمی که برنامه محتوای دروس را روی آن نصب کرده نداشته باشد می تواند به صورت آنلاین از هر سیستم دیگری به مطالعه دروس خود بپردازد.

76- سؤال: آیا سیستم دانشگاه به طور کامل بر پایه کلاس های آنلاین است؟
پاسخ: خیر، اساس سیستم آموزش و مطالعه دروس در موسسه بر مبنای DVD محتوای آموزشی و به صورت آفلاین است.

77- سؤال: دانشجویان در طی دوران تحصیل در موسسه، چه پشتوانه های علمی دارند؟
پاسخ: در طی دوران تحصیل، دانشجویان می توانند با اساتید و کارشناسان علمی هر رشته که دانش آموخته تحصیلات تکمیلی در همان رشته است در ارتباط باشند و سؤالات مرتبط با دروس، کلاس ها و .... را با ایشان مطرح کنند.
همچنین در برخی دروس به تناسب نیاز، اساتید دستیارانی را معرفی می کنند که پاسخگوی سؤالات تخصصی دانشجویان باشند.

78- سؤال: امتحانات پایان ترم به صورت حضوری برگزار می شود یا آنلاین؟
پاسخ: تمامی امتحانات پایان ترم به صورت حضوری برگزار می شود و حضور در امتحانات پایان ترم الزامیست و غیبت در جلسه امتحان به منزله نمره صفرتلقی می گردد.

79- سؤال: نمره قبولی دروس در هر مقطع تحصیلی به چه صورت می باشد؟
پاسخ: نمره قبولی در هر درس در مقطع کارشناسی 10 از 20 و نمره قبولی در مقطع کارشناسی ارشد 12 از 20 می باشد.

80- سؤال: امکان انتقال از واحد الکترونیکی به دیگر واحدها میسر می باشد؟
پاسخ: خیر، به دلیل مقررات وزارت علوم، انتقال از واحد الکترونیکی به دیگر دانشگاه ها و مؤسسات امکان پذیر نمی باشد.

81- سؤال: منظور از شیوه آموزشی " پژوهش محور " در مقطع کارشناسی ارشد چیست ؟
پاسخ: 30 در صد از ورودی های هر سال تحصیلی دانشجویان آموزش محور پس از دو نیمسال تحصیلی و گذراندن حداقل 12 واحد درسی (به غیر از دروس جبرانی) و اخذ معدل بالای 17 امکان درخواست تغییر شیوه آموزشی از شیوه " آموزش محور " به شیوه " آموزشی - پژوهشی " را دارند. جهت درخواست تغییر شیوه آموزشی فرم های مربوط به تغییر شیوه آموزشی از سایت مؤسسه تکمیل نموده و پس از بررسی در شورای آموزشی مؤسسه دانشجو می تواند در ترم چهارم واحد پایان نامه اخذ نمایند. ضمناً در صورتی که شورای آموزشی و تحصیلات مؤسسه با تغییر شیوه آموزشی از شیوه آموزش محور به شیوه آموزشی – پژوهشی موافقت نماید امکان برگشت به حالت اولیه ممکن نیست.

82- سؤال: آیا در مدرک تحصیلی، واحد الکترونیکی یا مجازی درج می شود؟
پاسخ: بله، با توجه به مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر مجوز برگزاری مجازی ، کلمه مجازی در مدرک لحاظ می شود.

83- سؤال: چگونه از DVD و پک آموزشی خود استفاده کنم ؟
پاسخ: مراحل نصب DVD های آموزشی در روز همایش ویژه دانشجویان آموزش داده خواهد شد و در DVD ها نحوه نصب نیز اعلام شده است.

84- سؤال: چگونه در کلاس های مجازی (آنلاین) می توانم شرکت کنم؟
پاسخ: کلاس های مجازی به صورت آنلاین و تعاملی میان استاد و دانشجویان و از طریق سیستم مدیریت یادگیری (LMS) می باشد. دانشجو برای ورود به LMS، با ورود نام کاربری و گذر واژه ای که از در زمان ثبت نام دریافت کرده است در نشانی http://lms.nooretouba.ac.ir ، وارد کلاس مجازی می شود و مطابق برنامه درسی ارائه شده به صورت همزمان با استاد آنلاین (برخط) می شود. استاد در حین زمان برگزاری کلاس با در اختیار گذاشتن تصویر خود در اختیار دانشجویان و همچنین ارائه پاورپوینت، جزوات و … در یک فضای تعاملی به تدریس می پردازد.
در صورتی که دانشجو به هر دلیلی موفق به حضور در کلاس مجازی نشود، با مراجعه به قسمت فایل های ضبط شده، کلاس آفلاین، فایل ها و جزوات استاد را دانلود کرده و در زمان مناسب گوش می دهد.

85- سؤال: آيا طبق قوانين دانشگاه مجازی تحصيل همزمان در دو رشته مجاز است؟
پاسخ: براساس ماده 13 آیین نامه جدید آموزشی دوره کارشناسی پیوسته دانشجو می تواند در دوره های غیر حضوری که منتهی به مدرک تحصیلی می شود مطابق مصوبات مربوطه به طور همزمان تحصیل کند.

درپایان به اطلاع دانشجویان عزیز میرساند جهت اطلاع از آیین نامه های آموزشی مؤسسه می توانند به صفحه اصلی سایت مراجعه و مقررات و آیین نامه های مقطع مورد نظر را دانلود و مطالعه نمایند.

دوشنبه, 29 شهریور 1395 13:25

برنامه راهبردی

By
سه شنبه, 02 شهریور 1395 15:06

معاونت ها

By

معاونت آموزشی:

معاون آموزشی : دکتر مسعود میرزایی

مدیران گروههای آموزشی :

مدیر گروه رشته های حقوق و حقوق خصوصی : دکتر سیّدداود آقایی

مدیر گروه رشته مدیریت شهری : دکتر غلامرضا لطیفی

مدیر گروه رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد بهرامی خوشکار

مدیر گروه رشته ام بی ای : دکتر غلامرضا طالقانی

مدیر گروه رشته تجارت الکترونیک : دکتر حسنعلی نعمتی شمس آباد

مدیر گروه مدیریت پروژه و ساخت : دکتر یاسر گلدوست جویباری

مدیر گروه مدیریت مالی : دکتر مسعود میرزایی

بخش آموزش :

مدیر آموزش : غلامعلی مسیحی

کارشناسان آموزش رشته حقوق : ستاره قهرمانی - نرگس خیام نژاد

کارشناس آموزش رشته مدیریت مالی : الهه کریمی

کارشناس آموزش رشته حقوق خصوصی : ساناز موسوی

کارشناس آموزش رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : ساناز موسوی

کارشناس آموزش رشته مدیریت ام بی ای : فاطمه ذاکری

کارشناس آموزش رشته تجارت الکترونیک : سهیلا صدیقی

کارشناس آموزش رشته های مدیریت شهری، برنامه ریزی شهری و طراحی شهری: سهیلا صدیقی

کارشناس آموزش رشته مدیریت پروژه و ساخت، مهندسی و مدیریت ساخت: ساناز موسوی

بایگانی : سعید فولادی مهر

امور فارغ التحصیلان : مهناز طباطبایی

پشتیبانی آموزشی :

سرپرست : سمیه واحدی

کارشناس علمی رشته حقوق خصوصی : نفیسه باقری

کارشناس علمی رشته حقوق : ندا سعیدی _ مرجان آزادی

کارشناسان علمی رشته مدیریت مالی : رضوان ترابی

کارشناس علمی رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی : شیما اسماعیل زاده

کارشناس علمی رشته های مدیریت شهری، طراحی شهری و برنامه ریزی شهری : آذر شیردل

کارشناسان علمی رشته تجارت الکترونیک : سمیه واحدی _ زهراسادات طبایی

کارشناس علمی رشته ام بی ای: شیما میرزایی _ نینا چلی سریل

کارشناس علمی رشته های مدیریت پروژه و ساخت، و مهندسی و مدیریت ساخت : رعنا نورمند

معاونت فناوری و تولید :

معاون فناوری و تولید : دکتر فرهاد وارث

مدیر تولید محتوا : مهندس سید شهاب الدین ناظم زاده

مدیر LMS : مهندس مریم آگاهی

برنامه نویس ارشد LMS : مهندس سید علی ابوتراب

تحقیق و توسعه : علی وارث

طراحی و ساخت دروس : اکرم سبحانی _ پروانه اکبری _ هانیه مسیحی _ زهرا قدمی

ویراستار : مریم رویایی

حروفچینی : زینب منصوری

آمار و اطلاعات و کتابخانه الکترونیک: بهناز زهتابیان

مسئول نگهداری ماشین آلات اداری : ملیحه شاهیلو

معاونت مالی ـ دانشجویی ـ فرهنگی :

معاون دانشجویی ـ فرهنگی : دکتر احمد شریفی زاده

امور دانشجویی : محسن شریفی

مدیر مالی : فائزه ذوالفقاری

امور مالی : الهام بابازاده

امور پشتیبانی : جمشید عبدالهی

دبیرخانه : مهستی دلفان آذری

خدمات : اکبر قربانی

نگهبانی : مهدی حسین پور

مدیر روابط عمومی : بهناز زهتابیان

سه شنبه, 25 آبان 1400 08:38

تماس با ما

By

به طرق زیر می توانید با ما تماس بگیرید:

ردیف رشته تحصیلی پشتیبان آموزشی شماره تماس کارشناس آموزشی

شماره تماس

1 رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک خانم واحدی 61017212 خانم سبحانی
61017111
2 رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی خانم واحدی 61017212 خانم سبحانی 61017111
3 رشته مدیریت پروژه و ساخت خانم صمیم پی 61017208 خانم ولدخانی

61017107

4 رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت خانم صمیم پی 61017208 خانم ولدخانی 61017107
5 رشته مدیریت صنعتی گرایش مدیریت پروژه خانم صمیم پی 61017208 خانم ولد خانی
61017107
6 رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه خانم صمیم پی 61017208 خانم ولدخانی 61017107
7 رشته حقوق خصوصی خانم باقری 61017201 خانم ولدخانی 61017107
8 رشته حقوق جزا و جرم شناسی خانم باقری 61017201 خانم ولدخانی 61017107
9 رشته مدیریت کسب و کار گرایش استراتژی خانم صبوری
61017207 خانم ذاکری 61017105
10 رشته مدیریت کسب و کار گرایش بازاریابی خانم صبوری 61017207 خانم ذاکری 61017105
11 رشته مدیریت کسب وکار گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی خانم صبوری 61017207 خانم ذاکری 61017105
12 رشته مدیریت کسب و کار گرایش مدیریت مالی خانم صبوری 61017207 خانم ذاکری 61017105
13 رشته مدیریت شهری خانم شیر دل 61017206 خانم ذاکری 61017105
14 رشته برنامه ریزی شهری خانم شیر دل 61017206 خانم ذاکری 61017105
15 رشته طراحی شهری خانم شیر دل 61017206 خانم ذاکری 61017105
16 رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملل خانم صبوری 61017207 خانم ذاکری

61017105
17 رشته حقوق (کارشناسی)

   خانم سعیدی   

61017202

خانم آزادی

61017204

خانم قهرمانی

61017103

خانم کریمی

61017106

18 رشته مدیریت بازرگانی (کارشناسی) خانم صبوری 061017207

خانم کریمی

خانم قهرمانی

61017106

61017103

19 رشته مدیریت مالی (کارشناسی) خانم صبوری 61017207

خانم کریمی

خانم قهرمانی

61017106

61017103

20 کارشناسان فنی سایت

خانم شاهیلو

61017351-3


 
21 مسئول دبیرخانه خانم آذری
61017112


 پست الکترونیک: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


دفتر مرکزی: میدان انقلاب، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان ادوارد براون و نصرت، کوچه مهر، پلاک ۳ - کدپستی ۱۴۱۷۹۶۴۵۹۱
 

تلفن مرکزی : ۶۱۰۱۷۰۰۰

نمابر :۶۶۹۵۸۳۲۲

نمابر واحد آموزش : ۶۶۹۵۸۴۲۸

کد پستی : ۱۴۱۷۹۶۴۵۹۱


واحد آموزش:
مدیر آموزش: 61017102

واحد پشتیبانی آموزشی:
سرپرست واحد و پشتیبان رشته تجارت الکترونیک: 61017212

واحد تولید محتوا:
مدیر تولید محتوا: 61017301
پرسنل واحد تولید محتوا، جهت دریافت کمک برای نصب نرم افزار: از 61017303 تا 61017307

واحد LMS:
مدیر واحد: 61017351
سایر پرسنل: 61017352 و 61017353

 

امور فارغ التحصیلان:61017111

واحد امور مالی: 61017109


روابط عمومی: 61017112


امور دانشجویی: 61017409