موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

فرم پیش ثبت نام

لطفا از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید

لطفا از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید

لطفا از صفحه کلید فارسی استفاده نمایید

یکی از گزینه ها را انتخاب نمایید.

ورودی نامعتبر

کدملی 10 رقمی را وارد نمایید

/ / ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

معدل کتبی نهایی ديپلم
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

معدل کل مقطع پیش دانشگاهی ( درصورت فارغ التحصیلی )
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

معدل کل دوره کاردانی ( در صورت فارغ التحصيلی )
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

رشته انتخابی از میان رشته های حقوق و مدیریت مالی
ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر