موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

زهتابیان

زهتابیان

تاریخ امتحان ساعت امتحان - 8 ساعت امتحان - 10
پنج شنبه - 96/03/18 فقه استدلالی 2 فقه تکمیلی 
شنبه - 96/03/20 مباحث اصول 2 اصول فقه تکمیلی
دوشنبه - 96/03/22 قواعد فقه 1  
چهارشنبه - 96/03/24   آیات الاحکام
صفحه69 از70