موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

زهتابیان

زهتابیان

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8:30

ساعت امتحان 

11

یک شنبه 

98/10/22

 

بازاریابی الکترونیکی

سه شنبه

98/10/24

مباحث پیشرفته فناوری اطلاعات

برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

پنج شنبه

98/10/26

روش تحقیق و سمینار سیستم های پرداخت الکترونیکی

شنبه

98/10/28

 مدیریت ارتباط با مشتری تجارت الکترونیکی
صفحه61 از64