موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

8

ساعت امتحان 

11

ساعت امتحان 

14

چهار شنبه

99/04/25

کاربرد تئوری تصمیم گیری مدیریت هزینه پروژه  

شنبه 

99/05/28

کنترل و زمان بندی پروژه مدیریت و مهندسی ارزش  مدیریک ریسک پروژه

دوشنبه 

99/04/30

سیستم های اطلاعاتی مدیریت پیشرفته تحقیق در عملیات پیشرفته  

چهارشنبه 

99/05/01

مدیریت اسنرانژیک پیشرفته    مدیریت منابع انسانی پیشرفته

 شنبه

99/05/04

روش تحقیق    

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان 

16

یکشنبه

99/04/22

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 
( ریاضی1)

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی
( ریاضی2)

مبانی مهندسی مالی

 

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

 

 اصول مدیریت مالی 1

نهادهای پولی و مالی

 اصول مدیریت مالی 2

برنامه ریزی ماالیاتی

پنج شنبه

99/04/26

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 2

حسابداری صنعتی

حسابرسی

 

اقتصاد سنجی مالی

بازاریابی و مدیریت بازار 

 

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 

یکشنبه

99/04/29

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( آمار 1 )

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی ( آمار 2 )

مدیریت منابع انسانی

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت استراتژیک 

بازار پول و سرمایه

مدیریت رفتار سازمانی

سیستم های اطلاعاتی مالی

سه شنبه

99/04/31

اقتصاد خرد

متون مالی 1 

روانشناسی کار

 متون مالی 2

مالیه عمومی

اقتصاد کلان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نهادهای پولی و مالی بین الملل 

چهارشنبه

 99/04/01

ورزش 1

تفسیر موضوعی قرآن

حقوق بازرگانی اخلاق اسلامی تربیت بدنی 1

شنبه

99/05/04

زبان عمومی

روش تحقیق در مدیریت   

فارسی عمومی

انقلاب اسلامی ایران

پول و ارز و بانکداری

مبانی ریسک و مدیریت بیمه 

تحقیق در عملیات 2

تحقیق در عملیات 1 

یکشنبه

99/05/05

اندیشه اسلامی1 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اندیشه اسلامی 2

 قراردادهای بیمه  

دوشنبه

99/05/06

مدیریت مالی در ایران

 

 

 اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

سه شنبه

99/05/07

 

دانش خانواده و جمعیت

   
تاریخ امتحان

ساعت امتحان  

8

ساعت امتحان 

11

چهارشنبه

99/04/25

اندیشه های شهرسازی با تاکید بر رویکرد اسلامی

روش ها و تکنیک های مدیریت شهری 

اندیشه و نظریات طراحی شهری با رویکرد اسلامی

شهر و شهرسازی معاصر ایران

مفاهیم عمومی برنامه ریزی شهری

شنبه 

99/04/28

بهسازی و نوسازی شهری

کارگاه کاربرد GIS در مدیریت شهری

روش ها و فنون طراحی شهری 1

میدیریت شهری

توسعه پایدار و مدیریت شهری

برنامه ریزی کاربری زمین

دوشنبه

99/04/30

طراحی شبکه حمل و نقل درون شهری 

مدیریت حمل و نقل درون شهری

حقوق شهری

حقوق و قوانین شهری

قوانین شهری

چهارشنبه 

99/05/01

شناخت فضاهای شهری

شناخت و تحلیل فضاهای شهری

مدیریت مالی و اداری شهری

GIS پیشرفته

 

 شنبه 

99/05/04

جامعه شناسی شهری

روش ها و فنون طراحی شهری 2

 

 دوشنبه 

99/05/06

مبانی برنامه ریزی شهری برای طراحان  
در مجموعه حقوق و الهیات

 ساعت امتحان

16

 ساعت امتحان

 14

         ساعت امتحان

                 11

 تاریخ امتحان
    جامعه شناسی جزایی 

یکشنبه

99/04/22

مسئولیت مدنی

پلیس علمی و کشف جرائم

متون فقه جزایی   

 چهارشنبه

99/04/25

حقوق جزای اختصاصی تطبیقی

حقوق کبفری اقتصادی

جرم شناسی    

شنبه

99/04/28

  متون حقوقی به زبان خارجی  

یکشنبه

99/04/29

  حقوق جزای اختصاصی 2    

دوشنبه

99/04/30

روانشناسی جنایی حقوق جزای عمومی 2  

چهارشنبه

99/05/01

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

8

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

چهارشنبه

99/04/25

  مدیریت مالی اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی

شنبه

99/04/28

  مدیریت رفتار سازمانی تجارت الکترونیکی 2

 دوشنبه

99/04/30

    نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 

چهارشنبه

99/05/01

مدیریت استراتژیک پیشرفته  تجارت الکترونیکی 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته

شنبه

99/05/04

 

   

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 

بازاریابی بین المللی و صادرات

چهارشنبه

99/05/08

     روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت
در مجموعه دانشکده مهندسی
 تارخ امتحان

ساعت امتحان

8

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

چهارشنبه 

99/04/25

    شبکه های چندرسانه ای

امنیت شبکه پیشرفته

شنبه 

99/04/28

    مباحث پیشرفته فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری پیشرفته

 دوشنبه

99/04/30

      پایگاه داده

چهارشنبه 

99/05/01

     

معماری سازمانی فناوری اطلاعات

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

شنبه 

99/05/04

  سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته    

دوشنبه 

99/05/06

شبکه های کامپیوتری       
صفحه2 از2