موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

در مجموعه آرشیو اخبار

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه که بنا به هر دلیلی طبق تقویم آموزشی مؤسسه از تاریخ 98/11/14 لغایت 98/11/18 موفق به ثبت نام نگردیده اند میرساند بنا به درخواست های مکرر این قبیل دانشجویان شورای مؤسسه به جهت مساعدت با آنان با ثبت نام با تأخیر آن ها از روز یکشنبه مورخ 98/11/27 لغایت روز چهارشنبه مورخ 98/11/30 موافقت به عمل آورده است. لذا ثبت نام طی روزهای فوق الذکر از طریق سایت مؤسسه صورت می پذیرد. بدیهی است مهلت اعلام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
98/11/20

در مجموعه آرشیو اخبار


احتراماً بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد میرساند حذف و اضافه دروس طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز یکشنبه مورخ 98/12/04 لغایت روز چهارشنبه مورخ 98/12/07 از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه دانشجویانی که قصد حذف و اضافه (ترمیم) واحدهای خود را دارند می باید در روزهای فوق الذکر به سایت مؤسسه مراجعه و نسبت به حذف و اضافه خود اقدام نمایند. ضمناً توجه به نکات ذیل برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است.


الف: دوره کارشناسی:

1- نظر به اینکه نمرات بعضی از دروس بعد از انتخاب واحد نیمسال دوم وارد سایت مؤسسه گردیده کلیه دانشجویان موظفند مجدداً به سایت مؤسسه مراجعه نموده و میانگین نیمسال اول 99-98 خود را چک نمایند و در صورتی که معدل آنان در نیمسال مذکور
(1-99-98) دوازده (12) و یا بالاتر می باشد می توانند تا سقف 20 واحد و دانشجویانی که میانگین آنها بالای 17 می باشد می توانند طبق مقررات تا سقف 24 واحد انتخاب نمایند. ولی دانشجویانی که میانگین نیمسال اول 99-98 آنان کمتر از 12 می باشد و در زمان ثبت نام بیشتر از 14 واحد انتخاب نموده اند می باید الزاماً واحدهای اضافی خود را تا سقف 14 واحد کاهش داده و حذف نمایند در غیر اینصورت طبق مقررات واحدهای اضافی آنان تاسقف 14 واحد از طرف آموزش مؤسسه حذف خواهد شد.
2- دانشجویان موظفند پیشنیاز دروس را رعایت نمایند. لذا چنانچه درس یا دروسی را در زمان ثبت نام اولیه انتخاب نموده اند و پس از اعلام نمرات مشخص گردیده که پیشنیاز آن درس یا دروس را مردود گردیده اند موظفند نسبت به حذف درس یا دروسی که پیشنیاز آن را مردود گردیده اند اقدام نمایند.


3- دروس به شرح جدول ذیل به برنامه دروس ارائه شده قبلی رشته حقوق اضافه گردیده است. لذا دانشجویان می توانند نسبت به انتخاب دروس جدید اقدام نمایند.

tabal

4- با توجه به نظر گروه آموزشی حقوق مبنی بر حذف درس حقوق تجارت 2 از برنامه نیسمال دوم سال تحصیلی جاری 99-98 دانشجویانی که در زمان ثبت نام اولیه مبادرت به انتخاب درس مذکور نموده اند می باید الزاماً در زمان حذف و اضافه نسبت به حذف درس مذبور اقدام نمایند.


ب: دوره کارشناسی ارشد:


1- با توجه به نظر گروه آموزشی فناوری اطلاعات مبنی بر حذف درس امنیت شبکه پیشرفته از برنامه نیمسال دوم (99-98) رشته مهندسی فناوری اطلات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی کلیه دانشجویان رشته مذکور موظف به حذف درس مذکور در زمان حذف و اضافه و انتخاب درس داده کاوی به جای درس امنیت شبکه پیشرفته می باشند.
2- با توجه به نظر گروه آموزشی حقوق کلیه دانشجویان پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت رشته حقوق جزا و جرم شناسی که شروع به تحصیل آنها از نیمسال دوم 99-98 می باشد می باید الزاماً در زمان حذف و اضافه نسبت به حذف
درس سمینار اقدام و به جای درس مذکور درس روش تحقیق را انتخاب نمایند.

 

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
98/11/30