موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

در مجموعه آرشیو اخبار

به نام خدا 

احتراماً پیرو اطلاعیه قبلی مورخ 97/04/17 درخصوص عدم برگزاری ترم تابستانی در این مؤسسه بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان دوره کارشناسی که فقط 30 واحد از دروس دوره تحصیلی آنها جهت فراغت از تحصیل باقی مانده میرساند، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مراجعه و در صورتی که ترم تابستانی در آن واحدهای دانشگاهی ارائه می¬گردد، جهت دریافت معرفی نامه ترم تابستانی به صورت میهمان (فقط 6 واحد) به مؤسسه مراجعه نمایند.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
97/04/19

صفحه2 از2