در مجموعه اخبار

فیلم سخنرانی دکتر وارث در سمینار آموزش 500 مدیر کلاس جهانی