در مجموعه اعضا هیئت علمی
 ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس یاسر گلدوست
2 احسان اله اشتهاردیان دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Eshtehardian 
3  حسین اشکوه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr oshkooh 
4 هادی تلخابی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Talkhabi 
5 پیام حبیبی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی mohandes habibi 
6 امیرحسین خامنه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr.Khamene
7 امیر خانلری دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران Dr.Khanlari 
8  مهدی دلاوری دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Delavari 
9 بابک داریوش دکتری معماری  دانشگاه ژنو  Mohandes Darioush
10 علی اکبر شیرزادی جاوید دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت Dr.Shirzadi 
11 حمیدرضا عباسیان دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت عمران دانشگاه امیرکبیر Dr.Abbasian 
12 مجتبی عزیزی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr.Azizi
13 محمد فشارکی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران Dr Fesharaki 
14 احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی  دانشگاه تهران Dr.Ghasemi 
15 رسول کریمی دکتری مدیریت پروژه و ساخت  دانشگاه تربیت مدرس  
16  امید تاسا دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت  دانشگاه علوم و تحقیقات تهران  
17 حمیدرضا مهاجرانی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Mohajerani 
18 عصمت اله نورزایی دکتری مهندسی راه و روسازی دانشگاه تهران  Dr.Noorzayi
19 احمد یزدان پناه دکتری مدیریت دانشگاه تهران  Dr.YazdanPanah
20 محمدباقر افشار بکشلو دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهران Dr.Afshar
در مجموعه اعضا هیئت علمی
ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 دکتر سید داوود آقایی استاد تمام دکتری تخصصی روابط بین الملل- حقوق بین الملل و سازمان های بین المللی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تهران  دکتر داوود آقایی
2 دکتر اسدالله امامی عضو هیات علمی دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران علوم قضایی دکتر اسد الله امامی 
3 دکتر شهلا معظمی استادیار دکتری تخصصی علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دکتر شهلا معظمی 
4 دکتر محمدجعفری هرندی دانشیار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری  دکتر محمد جعفر هرندی
5 دکتر محمد بهرامی خوشکار دانشیار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مطهری دانشگاه مطهری  آیت ﷲ دکتر محمد بھرامی خوشکاریکی
6 دکتر ولی رستمی دانشیار دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دکتر ولی رستمی 
7 دکترصدرالدین  شجاع الدین دانشیار کتری تخصصی ورزش درمانی و بازسازی دانشگاه اکادمی دولتی موسکو دانشگاه تربیت معلم دکتر صدر الدین شجاع الدین 
8 دکتر سید جعفر کاظم پور - دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران -  دکتر سید جعفر کاظم پور
9 دکتر عباس خواجه پیری - دکتری تخصصی حقوق بین الملل دانشگاه هند دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز دکتر عباس خواجه پیری 
10 دکتر محمد زرنگ استادیار دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه افسری امام علی(ع)  
11 دکتر کامران ندری استادیار دکتری تخصصی علوم اقتصادی- اقتصاد ریاضی و اقتصاد سنجی دانشگاه امام صادق دانشگاه امام صادق دکتر کامران ندری 
12 دکتر مسعود میرزایی - دکتری تخصصی مدیریت استرانژیک دانشگاه عالی دفاع ملی -  دکتر مسعود میرزایی
13 دکترعلیرضا میلانی استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامشهر دکتر علیرضا میلانی 
14 دکتر عباس گلدوست پزشک دکتری تخصصی - پزشکی علوم پزشکی ایران - دکتر عباس گلدوست 
15 دکتر مجید سربازیان استادیار دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران دانشگاه شیراز دکتر مجید سربازیان 
16 دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان استاد یار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان
17 دکتر طاهر حبیب زاده استاد یار دکتری تخصصی حقوق فناوری اطلاعات – حقوق تجارت الکترونیک دانشگاه منچستر انگلستان پژوهشکده دانشگاه صنعتی شریف  دکتر طاهر حبیب زاده
18 دکتر بهروز جوانمرد استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی دکتر بهروز جوانمرد 
19 دکتر عباس میر شکاری استادیار دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران دانشگاه علم و فرهنگ  دکتر عباس میر شکاری
20 دکتر آزاده سادات طاهری استادیار دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تهران دانشگاه سمنان دکتر آزاده سادات طاهری 
21 دکتر عطا الله رودگر - دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه آزاد واحد شهر قدس - دکتر عطااله رودگر 
22 دکتر محسن شریعتی مربی دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی دانشگاه آزاداسلامی واحدیادگار امام  دکتر محسن شریعتی
23 دکتر سجاد اختری استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه قم دانشگاه علوم انتظامی  دکتر سجاد اختری
24 محمد اویسی کیا - کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی -  دکتر محمد اویسی کیا
25 دکتر رضا مسعودی - دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران -  دکتر رضا مسعودی
26 دکترشیما اسمعیل زاده - دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید - دکتر شیما اسماعیل زاده 
27 دکتر احسان شمس - دکتری تخصصی حقوق خصوصی دانشگاه تهران -  دکتر احسان شمس
28 دکترسارا مدنیان - دکتری تخصصی جامعه شناسی دانشگاه اصفهان - دکتر سارا مدنیان 
29 دکتر ابوالفضل خادمی استادیار دکتری تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز دانشگاه شاهد  
30 دکتر مژگان موفقی - دکتری تخصصی حقوق عمومی دانشگاه تهران -  
در مجموعه آرشیو اخبار

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان متقاضی دریافت وام کمک هزینه شهریه در ترم 1-97-96 می رساند، پس از مطالعه فایل ضمیمه که در انتهای اطلاعیه پیوست شده، به صفحه شخصی خویش مراجعه نموده و فرم مربوطه را در قسمت درخواست ها حداکثر تا تاریخ 96/07/27 تکمیل نمایند. لازم به ذکر است که ثبت نام فوق قطعی نبوده و به دلیل محدودیت بودجه و حجم تقاضاها، معاونت دانشجوئی پس از بررسی و تائید تقاضا، اسامی واجدین را اعلام می نماید که در این صورت دانشجویانی که وام شهریه دانشجویی به آنها تعلق می گیرد لازم است طی محدوده زمانی که اعلام می شود نسبت به ارائه مدارک مربوطه اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم اقدام به موقع سایر افراد واجد شرایط در لیست ذخیره جایگزین خواهد شد. لازم به ذکر است پرداخت وام شهریه منوط به مساعدت و تأمین اعتبار لازم توسط صندوق رفاه دانشجویان دارد و این مؤسسه هیچگونه مسئولیتی در عدم پرداخت وام مذکور را ندارد. همچنین پس از بررسی درخواستها فهرست اسامی واجد شرایط در تاریخ 96/08/02 بر روی سایت در قسمت اطلاعیه ها قرار خواهد گرفت. شایان ذکر است در صورت تعلق گرفتن وام به هر یک از دانشجویان، موعد پرداخت آن چند ماه بعد می باشد.خواهشمند است از تماس های غیر ضروری با امور دانشجویی خودداری فرمائید.


با تشکر
امور دانشجویی - شریفی

در مجموعه آرشیو اخبار

پیکر دکتر سید عزت‌الله عراقی، پدر حقوق کار ایران، روز دوشنبه صبح از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تشییع خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایسنا و به نقل از خانواده مرحوم دکتر عزت الله عراقی، پیکر این استاد برجسته حقوق ایران روز دوشنبه، 22 آبان ماه ساعت 8.30 صبح از مقابل دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به مقصد قطعه نام آوران بهشت زهرا تشییع خواهد شد.

دکتر عزت الله عراقی استاد تمام رشته حقوق و عضو گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشگاه تهران از سال 1349 به عضویت هیات علمی این دانشگاه درآمد. وی که فارغ‌التحصیل رشته حقوق خصوصی از دانشگاه پاریس بود، صبح روز شنبه، 20 آبان ماه جاری در تهران درگذشت.

مراسم ترحیم و بزرگداشت این استاد برجسته رشته حقوق که از وی به عنوان «پدر حقوق کار در ایران» یاد می‌شود، روز چهارشنبه 24 آبان ماه در مسجد جامع شهرک غرب از ساعت 15:30 تا 17 برگزار می‌شود.

در مجموعه آرشیو اخبار

سازمان سنجش آموزش كشور در رابطه با تكميل ظرفيت رشته‌هاي تحصيلي در مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي و مراكز و واحدهاي آموزشي دانشگاه پيام نور سال 1396
با توجه به درخواست برخي از مؤسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي و دانشگاه پيام‌نور مبني بر عدم تكميل ظرفيت پذيرش رشته‌هاي تحصيلي آزمون سراسري سال 1396 بدين‌وسيله به اطلاع كليه داوطلبان علاقمند به تحصيل در رشته‌هاي تحصيلي مؤسسات ذيربط (اعم از داوطلباني كه در آزمون سراسري سال 1396 ثبت‌نام نموده و يا ننموده‌اند) مي‌رساند داوطلبان به منظور اطلاع از رشته‌هاي تحصيلي و موسسات پذيرنده دانشجو در اين مرحله مي‌توانند به لينك جستجوي عنوان موسسه و كدرشته مندرج در پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان و همچنين به پايگاه اطلاع‌رساني موسسات آموزش عالي غيردولتي- غيرانتفاعي و يا پايگاه اطلاع‌رساني دانشگاه پيام‌نور به نشاني www.pnu.ac.ir مراجعه نموده و ضمن مشخص نمودن رشته و موسسه مورد علاقه خود، با به همراه داشتن مدارك ذيل و با توجه به موارد مربوط از تاريخ 96/07/29 لغايت 96/08/30 به مؤسسه آموزش عالي محل پذيرش رشته مورد تقاضا مراجعه نمايند.
1- كليه متقاضيان مي‌بايست حداكثر تا تاريخ 96/06/31 داراي مدرك ديپلم كامل متوسطه نظام قديم (دوره چهارساله) يا پيش‌دانشگاهي و يا كارداني (فوق ديپلم) بوده باشند.
تبصره: در صورت امكان تشكيل كلاس براي نيمسال دوم سال تحصيلي جاري از سوي مؤسسه مورد تقاضا، آن دسته از داوطلباني كه حداكثر تا تاريخ 96/11/30 موفق به اخذ مدرك پيش‌دانشگاهي و یا كارداني گردند، مي‌توانند در رشته و يا رشته‌هاي تحصيلي مربوط متقاضي شوند.
2- كليه داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌نام از طريق مؤسسه مربوط، بابت هزينه ثبت‌نام نسبت به پرداخت مبلغ 200،000 (دويست هزار) ريال از طريق سيستم پرداخت الكترونيكي در سايت سازمان اقدام نمايند.
3- هر داوطلب منحصراً مي‌تواند در يك گروه آزمايشي و يك كدرشته محل متقاضي شود. بديهي است در صورت ثبت‌نام داوطلب در دو كدرشته و يا در دو مؤسسه اطلاعات وي در بانك اطلاعات پذيرفته شدگان هر دو محل حذف خواهد شد.
4- داوطلبان مي‌بايست در زمان ثبت‌ اطلاعات در سامانه مربوط از طريق مؤسسات درخصوص كدرشته مورد علاقه خود دقت و توجه لازم را بعمل آورند. بديهي است پس از ثبت، كدرشته محل ثبت شده براي داوطلبان قابل تغيير و يا تعويض نيست.
5- كليه متقاضيان «مرد» مي‌بايست در زمان ثبت‌نام و شركت در اين مرحله از پذيرش دانشجو، از نظر نظام وظيفه منعي براي ادامه تحصيل نداشته باشند.
6- پس از انجام ثبت‌نام، افراد به عنوان پذيرفته شده مشروط (در موسسه يا مركز و يا واحد آموزشي كه به آن مراجعه داشته‌اند) تلقي مي‌شوند و شروع به تحصيل آنان تا زمان تاييد نهايي اين سازمان بصورت مشروط خواهد بود.
7- آن دسته از داوطلباني كه قبلاً در رديف پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون سراسري سال 96 (مرحله شهريور ماه) قرا گرفته‌اند، چنانچه در اين مرحله متقاضي ثبت‌نام و ادامه تحصيل باشند و در يكي از موسسات ثبت‌نام نمايند، قبولي قبلي آنها در شهريورماه لغو خواهد شد.
مدارك مورد نياز:
1- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم چهارساله نظام قديم با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
2- اصل و يا گواهي مدرك تحصيلي ديپلم نظام جديد با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
3- اصل و يا گواهي مدرك پيش دانشگاهي با امضاء و ممهور به مهر دبيرستان يا سازمان آموزش پرورش.
4- گواهي اخذ مدرك كارداني براي آن دسته از دارندگان مدرك ديپلم نظام جديد كه فاقد مدرك پيش‌دانشگاهي مي‌باشند.
5- اصل شناسنامه و 2 برگ كپي از صفحات آن.
6- اصل كارت ملي و 2 برگ كپي از آن.
7- شش قطعه عكس 4×3 تهيه شده در سال جاري.
8- مدرك نظام وظيفه براي برادران مشمول.
كليه پذيرفته‌شدگان مي‌بايست به همراه تصوير ديپلم نظام قديم و يا گواهي پيش‌دانشگاهي خود، به «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» مراجعه و تائيديه‌ تحصيلي (ارزش تحصيلي) از اداره آموزش ‌و پرورش محل تحصيل خود را درخواست نمايند و رسيد آن را در زمان ثبت‌نام به دانشگاه ارائه دهند.كليه پذيرفته‌شدگان حتماً نام ‌رشته و مؤسسه آموزش‌عالي يا مركز و يا واحد آموزشي محل تحصيل خود را در فرم «دفاتر پيشخوان خدمات دولت» اعلام نمايند.
ضمناً داوطلبان گرامي مي‌توانند سؤالات خود را با بخش پاسخگويي اينترنتي پايگاه اطلاع‌رساني سازمان به نشاني: www.sanjesh.org و يا با شماره‌ تلفن گوياي‌: 42163 (كد 021) در ميان بگذارند و از مراجعه حضوري به اين سازمان خودداري فرمايند.


در مجموعه آرشیو اخبار

به اطلاع متقاضیان وام شهریه دانشجویی که قبلا پیش ثبت نام انجام داده اند میرساند. به خاطر عدم تخصیص اعتبار لازم امکان پرداخت وام شهریه دانشجویی به کلیه متقاضیان فراهم نگردیده است. بر این اساس پرداخت وام صرفا به دانشجویان نامبرده در لیست ضمیمه امکان پذیر شده است.لازم است متقاضیان مذکور ترتیبی اتخاذ نمایند تا مدارک مورد نیاز ذیل را به صورت دستی و یا از طریق پست سفارشی حداکثر تا تاریخ 96/08/09 تحویل امور دانشجویی موسسه نمایند.
با توجه به محدودیت های زمانی برای ثبت نام نهایی متقاضیان در سایت صندوق رفاه، مهلت تعیین شده به هیچ وجه قابل تمدید نمی باشد و به مدارکی که بعد از تاریخ فوق الذکر ارسال گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد .


مدارک مورد نیاز:

 

 الف. دانشجویانی که تا به حال وام نگرفته اند.

 ب.دانشجویانی که قبلا وام دریافت نموده اند. ( ارسال از طریق فکس نیز امکان پذیر است شماره فکس : 66958322 )
 1.تکمیل فرم تعهد وام (فایل ضمیمه 1)
2.سند تعهد محضری که تعهد آن باید توسط ضامن معتبر صورت پذیرد.(فایل ضمیمه 2)

  1.تکمیل فرم تعهد وام (فایل ضمیمه 1) 

 

شایان ذکر است موعد واریز وام چند ماه دیگر می باشد که متعاقبا از طریق سایت اعلام خواهد گردید.خواهشمند است از تماس غیر ضروری با موسسه بپرهیزید.

 

 

 

 

در مجموعه آرشیو اخبار

با توجه به عدم تکمیل ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی دوره کارشناسی این مؤسسه (رشته های حقوق و مدیریت مالی) بدینوسیله به اطلاع کلیه داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته های فوق الذکر می رساند جهت ثبت نامه اولیه از روز یکشنبه مورخ 96/08/07 لغایت روز چهارشنبه مورخ 96/08/24 به دفتر مرکزی مؤسسه به آدرس: تهران -خیابان کارگر شمالی -نرسیده به خیابان نصرت- کوچه مهر- پلاک 3 مراجعه نمائید.


مدارک مورد نیاز:


1- اصل و یا گواهی مدرک دیپلم چهارساله نظام قدیم با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
2- اصل و یا گواهی مدرک تحصیلی دیپلم نظام جدید با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
3- اصل و یاگواهی مدرک پیش دانشگاهی با امضاء و ممهور به مهر دبیرستان یا سازمان آموزش و پرورش.
4- گواهی اخذ مدرک کاردانی برای آن دسته از دارندگان مدرک دیپلم نظام جدید که فاقد مدرک پیش دانشگاهی می باشند.
5- اصل شناسنامه و 1 برگ کپی از تمام صفحات آن.
6- اصل کارت ملی و 1 برگ کپی از آن.
7- 12 قطعه عکس 4×3 تهیه شده در سال جاری (عکس پرسنلی).
8- مدرک نظام وظیفه برای برادران مشمول.


کلیه پذیرفته شدگان می بایست به همراه تصویر دیپلم نظام قدیم و یا گواهی پیش دانشگاهی خود، به ((دفاتر پیشخوان خدمات دولت)) مراجعه و تأییدیه تحصیلی (ارزش تحصیلی) از اداره آموزش و پرورش محل تحصیل خود را درخواست نمایند و رسید آن را در زمان ثبت نام به دانشگاه ارائه دهند. پذیرفته شدگان حتماً نام رشته و مؤسسه آموزش عالی یا مرکز و یا واحد آموزشی محل تحصیل خود را در فرم ((دفاتر پیشخوان خدمات دولت)) اعلام نمایند.

توضیحات:


1- همراه داشتن کارت بانکی با رمز دوم جهت خرید اینترنتی کارت اعتباری سازمان سنجش آموزش کشور در روز ثبت نام الزامی است.
2- شروع به تحصیل پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 خواهد بود.
3- آن دسته از داوطلبان که قبلاً در ردیف پذیرفته شدگان نهائی آزمون سراسری سال 1396 (مرحله شهریورماه) قرار گرفته اند چنانچه در این مرحله متقاضی ثبت نام و ادامه تحصیل می باشند و در یکی از مؤسسات ثبت نام نمایند. قبولی آنها در شهربور ماه لغو خواهد شد.
4- کلیه متقاضیان می بایست حداکثر تا تاریخ 96/06/31 دارای مدرک دیپلم متوسطه نظام قدیم (دوره چهار ساله) یا پیش دانشگاهی و یا کاردانی (فوق دیپلم) بوده باشند.

 

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
96/08/01

در مجموعه آرشیو اخبار

ضمن عرض خیرمقدم به شما پذیرفته شدگان گرامی، به اطلاع می رساند جهت مشاهده جزئیات ثبت نام فایل ضمیمه را دریافت و به دقت مطالعه فرمایید.

صفحه1 از3