موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اعضا هیئت علمی

اعضا هیئت علمی

ردیف نام و نام خوانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 شهلا معظمی  دانشیار دکتری تخصصی علوم جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دکتر شهلا معظمی
2 سید محمدهادی قبولی درافشان  استادیار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان
تیمسار مهدی نجابتی  مربی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس عضو بازنشسته دانشگاه علوم انتظامی Nejabati 
 شادی عظیم زاده استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب Dr.azimzade
علی محمد علی محمدی    متخصص پزشکی قانونی و مسمویت ها دانشگاه علوم پزشکی تهران   Dr.Alimohammadi
علیرضا میلانی  استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامشهر دکتر علیرضا میلانی
 بهروز جوانمرد استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی Dr.javanmard
عباس خواجه پیری  استادیار دکتری تخصصی حقوق بین الملل دانشگاه هند دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دکتر عباس خواجه پیری
روح الدین کرد علیوند  استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی فرانسه دانشگاه تربیت مدرس Dr.Alivand 
10 قاسم قاسمی استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی آلمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و فناوری  
11 غلامرضا ترابی پزشک بورد تخصصی  روانپزشکی و روان درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   Dr.Ghasemi
 ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس یاسر گلدوست
2 احسان اله اشتهاردیان دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Eshtehardian 
3  حسین اشکوه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr oshkooh 
4 محمدباقر افشار دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهران Dr.Afshar
5 امید تاسا دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علوم و تحقیقات  
6 هادی تلخابی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.talkhabi
7 پیام حبیبی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی mohandes habibi 
8 امیرحسین خامنه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr.Khamene
9 امیر خانلری دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران Dr.Khanlari 
10  مهدی دلاوری دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Delavari 
11 جلال رضایی نور دکتری مهندسی صنایع - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت  Dr.RezaeiNoor
12 صادق سپندارند دکتری مدیریت استراتژیک  دانشگاه علامه طباطبایی Dr.Sepandarand
13 علی اکبر شیرزادی جاوید دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت Dr.Shirzadi 
14 حمیدرضا عباسیان دکتری مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت عمران دانشگاه امیرکبیر Dr.Abbasian 
15 مجتبی عزیزی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr.Azizi
16 محمد فشارکی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران Dr Fesharaki 
17 رحیم فوکردی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی Dr.Fokerdi 
18 احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی  دانشگاه تهران Dr.Ghasemi 
19 رسول کریمی دکتری مدیریت پروژه و ساخت  دانشگاه تربیت مدرس  
20 رضا مسعودی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران Dr Masoudi
21 حمیدرضا مهاجرانی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Mohajerani 
22 عصمت اله نورزایی دکتری مهندسی راه و روسازی دانشگاه تهران  Dr.Noorzayi
23 احمد یزدان پناه دکتری مدیریت دانشگاه تهران  Dr.YazdanPanah
 ردیف نام و نام خانوادگی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  یاسر گلدوست
2 محمدباقر افشار دکتری مهندسی صنایع دانشگاه تهران Dr.Afshar 
 3 مهرداد استیری دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران Dr.Estiri 
4 حسین اشکوه  دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  Dr oshkooh
5 پیام حبیبی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی mohandes habibi 
6 امیرحسین خامنه دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr.Khamene 
7 امیر خانلری دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران Dr khanlari 
8 جلال رضایی نور دکتری مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه علم و صنعت Dr.RezaeiNoor 
9 صادق سپندارند دکتری مدیریت استراتژیک دانشگاه علامه طباطبایی Dr.Sepandarand 
10 رحیم فوکردی دکتری مدیریت تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی Dr Foukerdi 
11 احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران Dr.Ghasemi 
12 رسول کریمی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  
13 رضا مسعودی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران Dr Masoudi 
14 احمدیزدان پناه دکتری مدیریت دانشگاه تهران Dr.YazdanPanah 
ردیف نام و نام خانوادگی استاد آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 دکتر یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تربیت مدرس  یاسر گلدوست
2 دکتر حسین اشکوه دکتری مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr oshkooh 
3 دکتر هادی تلخابی دکتری مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تربیت مدرس Dr talkhabi 
4 دکتر محمد فشارکی دکتری مدیریت پروژه وساخت     دانشگاه تهران  Dr Fesharaki
5 مهندس بابک داریوش دکتری معماری دانشگاه ژنو  Mohandes Darioush
6 دکتر مهدی دلاوری دکتری مدیریت پروژه وساخت دانشگاه تربیت مدرس Delavari 
7 دکتر احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه تهران  ghasemi
8 دکتر امیر خانلری دکتری مدیریت بازار یابی دانشگاه تهران Dr khanlari 
9 دکتر حمیدرضا عباسیان دکتری مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه امیرکبیر  Dr Hamidreza Abbasianjahromi
10 مهندس پیام حبیبی کارشناسی ارشد مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه شهید بهشتی mohandes habibi 
ردیف   نام و نام خانوادگی استاد  مرتبه علمی                           آخرین مدرک تحصیلی               دانشگاه محل تحصیل                                         هیات علمی         تصویر استاد
  1    غلامرضا طالقانی  استادتمام             دکتری مدیریت توسعه ـ گرایش مدیریت تطبیقی بین‌الملل  دانشگاه بین المللی کالیفرنیا ایالات متحده امریکا               دانشگاه تهران ـ دانشکده مدیریت Dr Taleghani
  2    وجه‌الله قربانی‌زاده   دانشیار                       دکتری مديريت سيستم‌ ها         دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشگاه علامه طباطبايي تهران ـ دانشکده مدیریت و حسابداری Dr Ghorbanizadeh
  3     محمد سلطانی‌فر   دانشیار         دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ـ گرایش روزنامه نگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران      دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Dr Soltanifar
  4     محمود فیروزیان   دانشیار           دكتری رشته مديريت صنعتي ـ گرایش مديريت توليد            دانشگاه استانبول تركيه             دانشکده مدیریت دانشگاه تهران Dr Firoozian
  5       محسن نظری   دانشیار            دکتری اقتصاد ـ گرایش اقتصاد نظری اقتصادسنجی               دانشگاه تهران             دانشکده مدیریت دانشگاه تهران Dr Nazari
  6   سید یعغوب حسینی   استادیار          دکتری مدیریت ـ گرایش سیاست‌گذاری در بخش عمومی        دانشگاه تربیت مدرس تهران                 دانشگاه خليج فارس بوشهر Dr Hosseini
  7       امیر خانلری  استادیار                        دکتری مدیریت بازاریابی               دانشگاه تهران       دانشگاه تهران ـ دانشکده مدیریت (گروهMBA) Dr Khanlari
  8      رسام مشرفی  استادیار                               دکتری اقتصاد            دانشگاه شهید بهشتی          دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده اقتصاد Dr Moshrefi
  9      کامران ندری  استادیار دكتري علوم اقتصادي با گرايش اقتصاد رياضي (اصلي) و اقتصاد سنجي (فرعي)          دانشگاه امام صادق (ع)                   دانشگاه امام صادق (ع) Dr Nadri
 10       مانی آرمان  استادیار   دکتریمديريت بازرگاني ـ گرایش مديريت منابع انساني و رفتار سازماني        دانشگاه علامه طباطبايي تهران                 دانشگاه خليج فارس بوشهر Dr Arman
 11  مرتضی بکی حسکویی  استادیار                       دكتري علوم اقتصادي         دانشگاه علامه طباطبايي تهران               دانشگاه علامه طباطبايي تهران Dr Baki
 12    حسین اصلی‌پور  استادیار            دکتری مدیریت دولتی ـ گرایش سیاست‌گذاری عمومی         دانشگاه علامه طباطبايي تهران              دانشگاه علامه طباطبايي تهران Dr Asli poor
 13      شهریار شفیعی  استادیار                    دکتری بازاريابی و برندسازی    دانشگاه رن (RENNES) فرانسه                  سازمان مدیریت صنعتی Dr Shafiei
 14    فرامرز شاه‌محمدی   استادیار                دكتري مديريت صنعتي ـ گرايش مديريت توليد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران           سازمان مدیریت صنعتی ـ دانشكده مديريت Dr Shahmohammadi
 15     پرویز بختیاری   استادیار

DBAمدیریت مالی و بازرگانی

              دانشگاه والسینگهام                  سازمان مدیریت صنعتی Dr Bakhtiari
 16      مرضیه بیات    مربی                     دکتری مدیریت بازرگانی ـ گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران                      دانشگاه آزاد همدان Dr Bayat
 17   صدیقه حسینی‌صفا     دکتری مديريت بازرگاني ـ گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني       دانشگاه علامه طباطبايي تهران   Dr Hosseini Safa
 18    رضا مسعودی                           دکتری حقوق خصوصی                 دانشگاه تهران   Dr Masoudi
 19     فرزاد بهرامی                دکتری مدیریت ـ گرایش مدیریت تولید و عملیات                 دانشگاه تهران   Dr Bahrami
 20    علیرضا ناصرپور                              دکتری مدیریت مالی         دانشگاه علامه طباطبايي تهران   Dr Naser pour
 21       بهمن اجدری                                  دکتری مدیریت            دانشگاه کارولینای جنوبی   Dr Ajdari
 22   اسماعیل سعادت فرد                              دکتری علوم مدیریت           دانشگاه منتسکیو فرانسه   Dr Saadat fard
 23    عسگر نوربخش                             دکتری مدیریت مالی                دانشگاه تهران   Dr Noorbakhsh
ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی                          آخرین مدرک تحصیلی             دانشگاه محل تحصیل                         هیات علمی         تصویر استاد
  1 غلامرضا طالقانی استاد تمام دکتری مدیریت توسعه ـ گرایش مدیریت تطبیقی بین‌الملل دانشگاه بین المللی کالیفرنیا ایالات متحده امریکا دانشگاه تهران ـ دانشکده مدیریت Dr Taleghani
  2 وجه‌الله قربانی‌زاده دانشیار دکتری مديريت سيستم ها دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشگاه علامه طباطبايي تهران ـ دانشکده مدیریت و حسابداری Dr Ghorbanizadeh
  3 محمد سلطانی‌فر دانشیار دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ـ گرایش روزنامه نگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Dr Soltanifar
  4 اسماعیل سعادت فرد   دکتری علوم مدیریت دانشگاه منتسکیو  فرانسه   Dr Saadat fard
  5 محسن نظری دانشیار دکتری اقتصاد ـ گرایش اقتصاد نظری اقتصادسنجی دانشگاه تهران  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران Dr Nazari
  6 سید یعغوب حسینی استادیار دکتری مدیریت ـ گرایش سیاست‌گذاری در بخش عمومی دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشگاه خليج فارس بوشهر Dr Hosseini
  7 امیر خانلری استادیار دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران دانشگاه تهران ـ دانشکده مدیریت (گروهMBA) Dr Khanlari
  8 رسام مشرفی استادیار دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده اقتصاد Dr Moshrefi
  9 کامران ندری استادیار دكتري علوم اقتصادي با گرايش اقتصاد رياضي (اصلي) و اقتصاد سنجي (فرعي) دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) Dr Nadri
 10 مانی آرمان استادیار دکتریمديريت بازرگاني ـ گرایش مديريت منابع انساني و رفتار سازماني دانشگاه علامه طباطبايي تهران دانشگاه خليج فارس بوشهر Dr Arman
 11 مرتضی بکی حسکویی ستادیار دكتري علوم اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي تهران دانشگاه علامه طباطبايي تهران Dr Baki
 12 شهریار شفیعی استادیار دکتری بازاريابی و برندسازی دانشگاه رن (RENNES) فرانسه سازمان مدیریت صنعتی Dr Shafiei
 13 فرامرز شاه‌محمدی استادیار دكتري مديريت صنعتي ـ گرايش مديريت توليد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران سازمان مدیریت صنعتی ـ دانشكده مديريت Dr Shahmohammadi
 14 پرویز بختیاری استادیار

DBAمدیریت مالی و بازرگانی

دانشگاه والسینگهام سازمان مدیریت صنعتی Dr Bakhtiari
 15 مرضیه بیات مربی دکتری مدیریت بازرگانی ـ گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد همدان Dr Bayat
 16 صدیقه حسینی‌صفا   دکتری مديريت بازرگاني ـ گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني دانشگاه علامه طباطبايي تهران   Dr Hosseini Safa
 17 رضا مسعودی   دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران   Dr Masoudi
 18 فرزاد بهرامی   دکتری مدیریت ـ گرایش مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران   Dr Bahrami
 19 علیرضا ناصرپور   دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبايي تهران   Dr Naser pour
 20 بهمن اجدری   دکتری مدیریت دانشگاه کارولینای جنوبی   Dr Ajdari
 21 عسگر نوربخش   دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران   Dr Noorbakhsh
ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 غلامرضا طالقانی استاد تمام دکتری مدیریت توسعه ـ گرایش مدیریت تطبیقی بین‌الملل دانشگاه بین المللی کالیفرنیا ایالات متحده امریک دانشگاه تهران ـ دانشکده مدیریت Dr Taleghani
2 وجه‌الله قربانی‌زاده دانشیار دکتری مديريت سيستم‌ه دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشگاه علامه طباطبايي تهران ـ دانشکده مدیریت و حسابداری Dr Ghorbanizadeh
3 محمد سلطانی‌فر دانشیار دکتری علوم ارتباطات اجتماعی ـ گرایش روزنامه نگاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران Dr Soltanifar
4 محمود فیروزیان دانشیار دكتری رشته مديريت صنعتي ـ گرایش مديريت توليد دانشگاه استانبول تركيه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران Dr Firoozian
5 محسن نظری دانشیار دکتری اقتصاد ـ گرایش اقتصاد نظری اقتصادسنجی دانشگاه تهران  دانشکده مدیریت دانشگاه تهران Dr Nazari
6 سید یعغوب حسینی استادیار دکتری مدیریت ـ گرایش سیاست‌گذاری در بخش عمومی دانشگاه تربیت مدرس تهران دانشگاه خليج فارس بوشهر Dr Hosseini
7 امیر خانلری استادیار دکتری مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران دانشگاه تهران ـ دانشکده مدیریت (گروهMBA) Dr Khanlari
8 رسام مشرفی استادیار دکتری اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه شهید بهشتی ـ دانشکده اقتصاد Dr Moshrefi
9 کامران ندری استادیار دكتري علوم اقتصادي با گرايش اقتصاد رياضي (اصلي) و اقتصاد سنجي (فرعي) دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع) Dr Nadri
10 مانی آرمان استادیار دکتریمديريت بازرگاني ـ گرایش مديريت منابع انساني و رفتار سازماني دانشگاه علامه طباطبايي تهران دانشگاه خليج فارس بوشهر Dr Arman
11 مرتضی بکی حسکویی ستادیار دكتري علوم اقتصادي دانشگاه علامه طباطبايي تهران دانشگاه علامه طباطبايي تهران Dr Baki
12 حسین اصلی‌پور استادیار دکتری مدیریت دولتی ـ گرایش سیاست‌گذاری عمومی دانشگاه علامه طباطبايي تهران دانشگاه علامه طباطبايي تهران Dr Asli poor
13 شهریار شفیعی استادیار دکتری بازاريابی و برندسازی دانشگاه رن (RENNES) فرانسه سازمان مدیریت صنعتی Dr Shafiei
14 فرامرز شاه‌محمدی استادیار دكتري مديريت صنعتي ـ گرايش مديريت توليد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران سازمان مدیریت صنعتی ـ دانشكده مديريت Dr Shahmohammadi
15 پرویز بختیاری استادیار

DBAمدیریت مالی و بازرگانی

دانشگاه والسینگهام سازمان مدیریت صنعتی Dr Bakhtiari
16 مرضیه بیات مربی دکتری مدیریت بازرگانی ـ گرایش مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران دانشگاه آزاد همدان Dr Bayat
17 صدیقه حسینی‌صف   دکتری مديريت بازرگاني ـ گرايش رفتار سازماني و مديريت منابع انساني دانشگاه علامه طباطبايي تهران   Dr Hosseini Safa
18 رضا مسعودی   دکتری حقوق خصوصی دانشگاه تهران   Dr Masoudi
19 فرزاد بهرامی   دکتری مدیریت ـ گرایش مدیریت تولید و عملیات دانشگاه تهران   Dr Bahrami
20 علیرضا ناصرپور   دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبايي تهران   Dr Naser pour
21 بهمن اجدری   دکتری دانشگاه   Dr Ajdari
22 اسماعیل سعادت فرد   دکتری علوم مدیریت دانشگاه منتسکیو بوردو فرانسه   Dr Saadat fard
23 عسگر نوربخش   دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران   Dr Noorbakhsh
24 حجت نجف‌پور   دکتری مدیریت مالی دانشگاه تهران    
25 پروین جلیلی

 

کارشناسی ارشد آمار دانشگاه شهید بهشتی    
ردیف نام و نام خانوادگی استاد آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل تصویر استاد
1 دکتر حسین اصلی پور دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی  Dr Aslipour
2 دکتر رضا مسعودی دکتری حقوق دانشگاه تهران  Dr Masoudi
3 دکتر احمدرضا قاسمی دکتری مدیریت صنعتی   دانشگاه تهران ghasemi 
4 سرکار خانم دکتر صدیقه حسینی صف دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه علامه طباطبایی Dr Hoseinisafa 
5 دکتر رحیم فوکردی دکتری مدیریت تولید دانشگاه علامه طباطبایی Dr Foukerdi 
6 دکتر عصمت اله نورزایی دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تهران  Dr noorzaee
7 دکتر جلال رضایی نور دکتری مهندسی صنایع-مدیریت سیستم و بهره وری دانشگاه علم وصنعت Dr Rezaeenour 
8 دکتر یاسر گلدوست دکتری مدیریت پروژه و ساخت دانشگاه تربیت مدرس  یاسر گلدوست
 
ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی اخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیئت علمی تصویراستاد
1 دکتر غلامرضا لطیفی دانشیار دکتری دانشگاه تهران علامه طباطبایی latifi
2 دکتر جمعه پور استاد دکتری  دانشگاه تهران علامه طباطبايي  jomehpor
3 دکتر علی خاکساری  دانشیار  دکتری دانشگاه تهران علامه طباطبايي   khaksari
4 دکتر رحمت اله فرهودی  استادیار دکتری دانشگاه تهران تهران  farhodi
5 دکتر  یعقوب موسوی  دانشیار دکتری   الزهرا  yaghob mosavi
6 دکتر کیانوش ذاکر حقیقی دانشیار دکتری دانشگاه تهران دانشگاه آزاد همدان  
7 دکتر فرزانه ساسان پور استادیار دکتری دانشگاه تبریز دانشگاه خوارزمی  farzaneh sasanpoor
8 دکتر رامین ساعد استادیار دکتری دانشگاه تهران دانشگاه آزاد تهران مرکز  ramin saed
9 دکتر هادی رضایی

استادیار

دکتری دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه بوعلی  hadi rezaee
10

دکتر آیینی

    دکتری علوم تحقیقات    mohammad aeeni
11 دکتر فریده  اسدیان استادیار دکتری علوم تحقیقات

علوم تحقیقات

 
12 دکتر وحیده ابراهیم نیا   دکتری   شهید بهشتی  vahideh ebrahimniya
13  دکتر ایمان  قلندریان   دکتری   تربیت مدرس  
14   محمد بابازاده   دکتری دانشگاه علوم تحقیقات    mohammad babazadeh
15   دکتر همایون صادقی   دکتری تهران    
16   دکتر حسین محمدیان    دکتری      
17   مهندس بامشاد شاهرودی   فوق لیسانس تهران    bamshad shahrodi
18   خانم دکتر رعنا تقدسی   دکتری تهران    rana taghaddosi
ردیف نام و نام خانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 محمد بهرامی خوشکار دانشیار دکترا فقه و حقوق خصوصی دانشگاه شهید مطهری دانشگاه شهید مطهری  آیت ﷲ دکتر محمد بھرامی خوشکاریکی
2  محمد جعفری هرندی دانشیار  دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی  دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی (واحد یادگار امام خمینی شهرری)  هرندی 
3 حسین قشقایی استادیار دکترا حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس پژوهشکده باقر العلوم

 قشقایی

4 جمشید معصومی استادیار دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ازاد واحد علوم تحقیقات دانشگاه تهران مرکز

معصومی 

5 حسین داورزنی استادیار دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران دانشکده الهیات دانشگاه تهران

داورزنی 

6 محمد اسدی مهماندوست استادیار دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی (واحد یادگار امام خمینی شهرری)

اسدی مهماندوست 

7 مهدی تقدیسی استادیار دکترا علوم قرآنی و حدیث دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی (واحد یادگار امام خمینی شهرری)

تقدیسی 

8 محمد هادی قبولی استادیار دکترا فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد  دکتر قبولی
صفحه1 از2