موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

              برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات - مدیریت سیستم های اطلاعاتی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

یکشنبه 1400/04/13

امنیت شبکه پیشرفته (دکتر مهدی حسنی نسب)

شبکه های چند رسانه ای (دکتر مهدی حسنی نسب)

سیستم های عامل پیشرفته (دکتر محمد حسین یلمه)

پنج شنبه 1400/04/17

شبکه های کامپیوتری پیشرفته (دکتر امیررضا مؤمن)

مباحث پیشرفته فناوری اطلاعات(دکتر مرتضی سرگلزایی جوان)

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته(دکتر ایوب محمدیان)

دوشنبه

1400/04/21

معماری سازمانی فناوری اطلاعات(دکتر محسن رهنمافرد)

سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته(دکتر ایوب محمدیان)

چهارشنبه

1400/04/23

پایگاه داده (جبرانی) دکتر عماد فرازمند

شبکه های کامپیوتری (جبرانی) دکتر سعید سلطانعلی

                           برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی ­ارشد رشته مدیریت پروژه و ساخت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

یکشنبه 1400/04/13 قوانین و مقررات پیمان (دکتر هادی تلخابی)

مدیریت سیستم اطلاعاتی (دکتر مهدی دلاوری)

سه شنبه 1400/04/15

روشهای مدیریت پروژه 1 (دکتر گلدوست)

روشهای آماری و تحقیق در عملیات در مدیریت(دکتر سعید صادقی)
پنج شنبه 1400/04/17

سمینار و روش تحقیق (دکتر احسان سقط فروش)

برنامه ریزی و سازماندهی طرحها (دکتر امید تاسا)

شنبه

1400/04/19

فناوریهای نوین ساخت (دکتر محمد جعفری فشارکی) -

                             برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

یکشنبه 1400/04/13 مدیریت قراردادهای پروژه (دکتر هادی تلخابی)

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه (دکتر مهدی دلاوری)

سه شنبه 1400/04/15

برنامه ریزی و زمانبندی پروژه (دکتر یاسر گلدوست)

-
پنج شنبه 1400/04/17

سمینار (دکتر احسان سقط فروش)

-

صفحه1 از3