موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

 تارخ امتحان

ساعت امتحان

8

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

چهارشنبه 

99/04/25

    شبکه های چندرسانه ای

امنیت شبکه پیشرفته

شنبه 

99/04/28

    مباحث پیشرفته فناوری اطلاعات شبکه های کامپیوتری پیشرفته

 دوشنبه

99/04/30

      پایگاه داده

چهارشنبه 

99/05/01

     

معماری سازمانی فناوری اطلاعات

مدیریت برنامه ریزی استراتژیک پیشرفته

شنبه 

99/05/04

  سیستم های اطلاعات مدیریت پیشرفته    

دوشنبه 

99/05/06

شبکه های کامپیوتری       
چهارشنبه, 27 شهریور 1398 15:09

مهندسی فناوری اطلاعات

By

170203034608 information technology header new

تاریخ امتحان

 ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

11

چهارشنبه 

99/04/25

فناوری های نوین ساخت 

روش های آماری و تحقیق در عملیات مدیریت

شنبه

99/04/28

روش های مدیریت پروژه 1 

مدیریت سیستم اطلاعاتی

دوشنبه

99/04/30

سمینار و روش تحقیق

برنامه ریزی و سازماندهی طرح ها 

یکشنبه 

99/05/01

قوانین و مقررات پیمان  
تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

 11

شنبه 

99/04/28

برنامه ریزی و زمانبندی پروژه

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

مدیریت و مهندسی ارزش

دوشنبه

99/04/30

سمینار

مباحث منتخب در مدیریت پروژه

 

یکشنبه 

99/05/01

مدیریت قراردادهای پروژه   
صفحه1 از3