موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

8

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

چهارشنبه

99/04/25

  مدیریت مالی اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی

شنبه

99/04/28

  مدیریت رفتار سازمانی تجارت الکترونیکی 2

 دوشنبه

99/04/30

    نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 

چهارشنبه

99/05/01

مدیریت استراتژیک پیشرفته  تجارت الکترونیکی 1 مدیریت منابع انسانی پیشرفته

شنبه

99/05/04

 

   

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته 

بازاریابی بین المللی و صادرات

چهارشنبه

99/05/08

     روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت

 

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان 

16

یکشنبه

99/04/22

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 
( ریاضی1)

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی
( ریاضی2)

مبانی مهندسی مالی

 

مبانی مدیریت سرمایه گذاری

 

 اصول مدیریت مالی 1

نهادهای پولی و مالی

 اصول مدیریت مالی 2

برنامه ریزی ماالیاتی

پنج شنبه

99/04/26

اصول حسابداری 1

اصول حسابداری 2

حسابداری صنعتی

حسابرسی

 

اقتصاد سنجی مالی

بازاریابی و مدیریت بازار 

 

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

 کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت 

یکشنبه

99/04/29

آمار و کاربرد آن در مدیریت ( آمار 1 )

آمار و کاربرد آن در مدیریت مالی ( آمار 2 )

مدیریت منابع انسانی

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت استراتژیک 

بازار پول و سرمایه

مدیریت رفتار سازمانی

سیستم های اطلاعاتی مالی

سه شنبه

99/04/31

اقتصاد خرد

متون مالی 1 

روانشناسی کار

 متون مالی 2

مالیه عمومی

اقتصاد کلان

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نهادهای پولی و مالی بین الملل 

چهارشنبه

 99/04/01

ورزش 1

تفسیر موضوعی قرآن

حقوق بازرگانی اخلاق اسلامی تربیت بدنی 1

شنبه

99/05/04

زبان عمومی

روش تحقیق در مدیریت   

فارسی عمومی

انقلاب اسلامی ایران

پول و ارز و بانکداری

مبانی ریسک و مدیریت بیمه 

تحقیق در عملیات 2

تحقیق در عملیات 1 

یکشنبه

99/05/05

اندیشه اسلامی1 

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اندیشه اسلامی 2

 قراردادهای بیمه  

دوشنبه

99/05/06

مدیریت مالی در ایران

 

 

 اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی

سه شنبه

99/05/07

 

دانش خانواده و جمعیت

   

 

www.HRMconf.comunnamed

 

برنامه امتحانات - اقتصاد و تجارت الکترونیک

صفحه1 از7