موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی رشته مدیریت بازرگانی

تاریخ امتحان

ساعت شروع امتحان

9

ساعت شروع امتحان

11

ساعت شروع امتحان

13

ساعت شروع امتحان

15

یکشنبه مورخ

99/11/12

ریاضیات پایه ورودیهای مهر99و بهمن 98 - مدیریت مالی (1) از منظر اسلام ورودیهای مهر98 -
سه شنبه مورخ 99/11/14

اصول حسابداری(1) ورودیهای مهر99

اصول حسابداری(2) ورودیهای بهمن98

- - کاربرد کامپیوتر در مدیریت ورودیهای مهر98و بهمن98

پنج شنبه مورخ

99/11/16

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت(آمار2) ورودیهای مهر98

آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت(1) ورودیهای بهمن98

مبانی سازمان و مدیریت ورودیهای مهر99 - -

جمعه مورخ

99/11/17

تفسیر موضوعی قرآن

- اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) ورودیهای مهر98 و بهمن98 تربیت بدنی (1) ورودیهای بهمن98

شنبه مورخ

99/11/18

زبان تخصصی(1) ورودیهای بهمن98

روانشناسی سازمانی ورودیهای مهر99 اقتصاد کلان ورودیهای مهر98 -

یکشنبه مورخ

99/11/19

زبان عمومی ورودیهای مهر99

- - تحقیق در عملیات(1)ورودیهای مهر98

دوشنبه

مورخ 99/11/20

اندیشه اسلامی(1) ورودیهای مهر99 اندیشه اسلامی (2) - -
پنج شنبه مورخ 99/11/23 - دانش خانواده و جمعیت - -

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی­ ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بین الملی

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

9

ساعت امتحان

11

 ساعت امتحان

13

ساعت امتحان

15

شنبه

99/11/11

- مدیریت منابع انسانی(جبرانی) - مدیریت زنجیره تأمین بین المللی و واردات
دوشنبه 99/11/13 - روش شناسی پژوهش های کیفی و آمیخته در مدیریت - اصول مذاکرات و قراردادهای بازرگانی بین المللی
چهار شنبه 99/11/15 مدیریت استراتژیک پیشرفته اخلاق و احکام کسب و کار - بازاریابی بین المللی و صادرات

جمعه

99/11/17

- کاربرد تئوری تصمیم گیری تجارت الکترونیکی 1 -

یکشنبه

99/11/19

-

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

تحلیل آماری

- استراتژیهای بازرگانی بین المللی

سه شنبه

99/11/21

تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم

 

برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 دوره­ کارشناسی رشته مدیریت مالی

تاریخ امتحان

ساعت شروع امتحان

9

ساعت شروع امتحان

11

ساعت شروع امتحان

13

ساعت شروع امتحان

15

یکشنبه مورخ

99/11/12

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت(ریاضی1)

ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت مالی(ریاضی2)

مبانی مهندسی مالی

مبانی مدیریت سرمایه­گذاری

اصول مدیریت مالی(1)

نهادهای پولی و مالی

اصول مدیریت مالی(2)

برنامه­ریزی مالیاتی

سه شنبه مورخ 99/11/14

اصول حسابداری(1)

اصول حسابداری(2)

حسابداری صنعتی

حسابرسی

اقتصاد سنجی مالی

بازاریابی و مدیریت بازار

کامپیوتر و کاربرد آن در مدیریت

مبانی بانکداری و مدیریت بانک

پنج شنبه مورخ

99/11/16

آمار و کاربرد آن در مدیریت(آمار1)

آمار و کاربرد آن درمدیریت مالی(آمار2)

مدیریت منابع انسانی

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت استراتژیک

بازار پول و سرمایه

مدیریت رفتار سازمانی

سیستم های اطلاعاتی مالی

جمعه مورخ

99/11/17

ورزش(1)

تفسیر موضوعی قرآن

حقوق بازرگانی اخلاق اسلامی(مبانی و مفاهیم) تربیت بدنی (1)

شنبه مورخ

99/11/18

اقتصاد خرد

متون مالی(1)

روانشناسی کار

متون مالی(2)

اقتصاد کلان

مالیه عمومی

توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

نهادهای پولی و مالی بین الملل

یکشنبه مورخ

99/11/19

زبان عمومی

روش تحقیق در مدیریت

فارسی عمومی

انقلاب اسلامی ایران

پول و ارز بانکداری

مبانی ریسک و مدیریت بیمه

تحقیق در عملیات(1)

تحقیق در عملیات(2)

دوشنبه

مورخ 99/11/20

اندیشه اسلامی (1)

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

اندیشه اسلامی (2) قراردادهای بیمه -
سه شنبه مورخ 99/11/21 مدیریت مالی در ایران - - اصول تهیه و تنظیم و کنترل بودجه دولتی
پنج شنبه مورخ 99/11/23

-

دانش خانواده و جمعیت - -

 

 

 

www.HRMconf.comunnamed

 

صفحه1 از7