موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تغییر زمان برگزاری آزمون های پایان ترم

بسمه تعالی


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد مؤسسه میرساند با توجه به شرایط موجود کشور و با توجه به بخشنامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این خصوص با بررسی همه جوانب به ویژه با تأکید برحفظ سلامت دانشجویان، اعضاء هیأت علمی و کارشناسان با تشخیص و تصمیم شورای آموزشی مؤسسه به طول ترم جاری 4 هفته اضافه گردید و در این رابطه شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 99-98 نیز با 4 هفته تأخیر از تاریخ 99/03/24 به تاریخ 99/04/22 انتقال خواهد یافت و برگزاری کلیه امتحانات و آزمونها نیز به روش غیر حضوری (آنلاین) انجام خواهد پذیرفت.


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
99/02/15