موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اطلاعیه حذف و اضافه نیمسال دوم 99-98


احتراماً بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد میرساند حذف و اضافه دروس طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز یکشنبه مورخ 98/12/04 لغایت روز چهارشنبه مورخ 98/12/07 از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. لذا کلیه دانشجویانی که قصد حذف و اضافه (ترمیم) واحدهای خود را دارند می باید در روزهای فوق الذکر به سایت مؤسسه مراجعه و نسبت به حذف و اضافه خود اقدام نمایند. ضمناً توجه به نکات ذیل برای دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است.


الف: دوره کارشناسی:

1- نظر به اینکه نمرات بعضی از دروس بعد از انتخاب واحد نیمسال دوم وارد سایت مؤسسه گردیده کلیه دانشجویان موظفند مجدداً به سایت مؤسسه مراجعه نموده و میانگین نیمسال اول 99-98 خود را چک نمایند و در صورتی که معدل آنان در نیمسال مذکور
(1-99-98) دوازده (12) و یا بالاتر می باشد می توانند تا سقف 20 واحد و دانشجویانی که میانگین آنها بالای 17 می باشد می توانند طبق مقررات تا سقف 24 واحد انتخاب نمایند. ولی دانشجویانی که میانگین نیمسال اول 99-98 آنان کمتر از 12 می باشد و در زمان ثبت نام بیشتر از 14 واحد انتخاب نموده اند می باید الزاماً واحدهای اضافی خود را تا سقف 14 واحد کاهش داده و حذف نمایند در غیر اینصورت طبق مقررات واحدهای اضافی آنان تاسقف 14 واحد از طرف آموزش مؤسسه حذف خواهد شد.
2- دانشجویان موظفند پیشنیاز دروس را رعایت نمایند. لذا چنانچه درس یا دروسی را در زمان ثبت نام اولیه انتخاب نموده اند و پس از اعلام نمرات مشخص گردیده که پیشنیاز آن درس یا دروس را مردود گردیده اند موظفند نسبت به حذف درس یا دروسی که پیشنیاز آن را مردود گردیده اند اقدام نمایند.


3- دروس به شرح جدول ذیل به برنامه دروس ارائه شده قبلی رشته حقوق اضافه گردیده است. لذا دانشجویان می توانند نسبت به انتخاب دروس جدید اقدام نمایند.

tabal

4- با توجه به نظر گروه آموزشی حقوق مبنی بر حذف درس حقوق تجارت 2 از برنامه نیسمال دوم سال تحصیلی جاری 99-98 دانشجویانی که در زمان ثبت نام اولیه مبادرت به انتخاب درس مذکور نموده اند می باید الزاماً در زمان حذف و اضافه نسبت به حذف درس مذبور اقدام نمایند.


ب: دوره کارشناسی ارشد:


1- با توجه به نظر گروه آموزشی فناوری اطلاعات مبنی بر حذف درس امنیت شبکه پیشرفته از برنامه نیمسال دوم (99-98) رشته مهندسی فناوری اطلات گرایش مدیریت سیستم های اطلاعاتی کلیه دانشجویان رشته مذکور موظف به حذف درس مذکور در زمان حذف و اضافه و انتخاب درس داده کاوی به جای درس امنیت شبکه پیشرفته می باشند.
2- با توجه به نظر گروه آموزشی حقوق کلیه دانشجویان پذیرفته شده در مرحله تکمیل ظرفیت رشته حقوق جزا و جرم شناسی که شروع به تحصیل آنها از نیمسال دوم 99-98 می باشد می باید الزاماً در زمان حذف و اضافه نسبت به حذف
درس سمینار اقدام و به جای درس مذکور درس روش تحقیق را انتخاب نمایند.

 

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
98/11/30