موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

ثبت نام متاخرین

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی های 1397 و ماقبل آن که بنا به هر دلیلی طبق تقویم آموزشی مؤسسه از تاریخ 98/06/03 لغایت 98/06/10 موفق به ثبت نام نگردیده اند میرساند بنا به درخواست های مکرر این قبیل دانشجویان شورای مؤسسه به جهت مساعدت با آنان با ثبت نام با تأخیر آن ها از روز دوشنبه مورخ 98/07/01 لغایت 98/07/03 موافقت به عمل آورده است. لذا ثبت نام طی روزهای فوق الذکر از طریق سایت مؤسسه صورت می پذیرد. بدیهی است مهلت اعلام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

اداره آموزش مؤسسه آموز عالی نور طوبی
98/06/31