موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اطلاعیه حذف اضطراری

بسمه تعالی

احتراماًّ بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کارشناسی (رشته های حقوق و مدیریت مالی) میرساند حذف اضطراری نیمسال اول سال تحصیلی جاری 98-97 (حذف فقط یک درس مشروط براینکه تعداد واحدهای انتخابی از حداقل واحد 12 کمتر نگردد) طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز یکشنبه مورخ 97/09/11 لغایت روز سه شنبه مورخ 97/09/13 از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. ضمناً تاریخ حذف اضطراری به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

 

اداره آموزش مؤسسه آموز عالی نور طوبی
97/09/10