موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اطلاعیه ثبت نام با تاخیر دانشجویان ورودی 96 و ما قبل آن

به نام خدا

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی های 1396 و ما قبل آن که بنا به هردلیلی طبق تقویم آموزشی مؤسسه از تاریخ 97/06/04 لغایت 97/06/11 موفق به ثبت نام نگردیده اند می رساند بنا به درخواست های مکرر این قبیل دانشجویان شورای مؤسسه به جهت مساعدت با آنان با ثبت نام با تأخیر آنها از روز شنبه مورخ 97/06/24 لغایت روز سه شنبه مورخ 97/06/27 موافقت به عمل آورده است. لذا ثبت نام طی روزهای فوق الذکر از طریق سایت مؤسسه صورت می گیرد. بدیهی است مهلت اعلام شده به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
97/06/20