موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

تعطیلی موسسه در روزهای دوشنبه و سه شنبه

به نام خدا


بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد به انضمام کلیه دانش آموختگان مؤسسه می رساند اداره آموزش مؤسسه از روز دوشنبه مورخ 97/06/19 لغایت سه شنبه مورخ 97/06/20 به علت ثبت نام دانشجویان جدید الورود تعطیل می باشد.


اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی
97/06/14