موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

نگران ارزش علمی و استخدامی مدرک دانش آموختگی خود نباشید

در پی ابراز نگرانی برخی از دانشجویان و دانش آموختگان موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی،مراجع ذی ربط منجر به نامه آقای دکتر منصور غلامی وزیر وقت علوم تحقیقات و فناوری به آقای جمشید انصاری معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور شد که متن آن عیناً آمده است. بر این اساس، ظرفیت و اعتبار مدارک دانش آموختگان این موسسات، همپایه سایر دانشگاه ها و موسسات دولتی و غیرانتفاعی است و دانش آموختگان نباید از این بابت نگرانی داشته باشند.