موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

عدم برگزاری ترم تابستانی

به نام خدا

بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کارشناسی میرساند براساس تصمیم شورای آموزشی مؤسسه در سال تحصیلی 97-96 ترم تابستانی در این مؤسسه برگزار نمی گردد.

اداره آموزش مؤسسه آموزش عالی نور طوبی

97/04/17