موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

آخرین نسخه برنامه امتحانی نیم سال دوم تحصیلی 96-97

با توجه به تغییرات ایجاد شده در برنامه امتحانات، جهت مشاهده فایل های پیوست را دریافت و به دقت مطالعه نمایید.