موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

اطلاعه حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97

 

بسمه تعالی

احتراماًّ بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان دوره کارشناسی (رشته های حقوق و مدیریت مالی) میرساند حذف اضطراری نیمسال دوم سال تحصیلی جاری 97-96 (حذف فقط یک درس مشروط براینکه تعداد واحدهای انتخابی را حداقل واحد 12 کمتر نگردد) طبق تقویم آموزشی مؤسسه از روز یکشنبه مورخ 97/02/30 لغایت روز سه شنبه مورخ 97/03/01 از طریق سایت مؤسسه انجام خواهد پذیرفت. ضمناً تاریخ حذف اضطراری به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.

اداره آموزش مؤسسه آموز عالی نور طوبی
97/02/24