بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و دانش آموختگان مؤسسه می رساند به علت ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد سال 1396 مؤسسه از روز شنبه مورخ 96/07/01 لغایت روز یکشنبه مورخ 96/07/02 تعطیل خواهد بود.