اطلاعیه تعطیلی موسسه در روزهای ثبت نام

بدین وسیله به اطلاع کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل و دانش آموختگان مؤسسه می رساند به علت ثبت نام از دانشجویان جدیدالورود دوره کارشناسی ارشد سال 1396 مؤسسه از روز دوشنبه مورخ 96/6/20 لغایت روز چهارشنبه مورخ 96/06/22 تعطیل خواهد بود.