موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

ردیف نام و نام خوانوادگی استاد مرتبه علمی آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه محل تحصیل هیات علمی تصویر استاد
1 شهلا معظمی  دانشیار دکتری تخصصی علوم جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشگاه تهران دکتر شهلا معظمی
2 سید محمدهادی قبولی درافشان  استادیار دکتری تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد دانشگاه فردوسی مشهد دکتر سید محمد هادی قبولی درافشان
تیمسار مهدی نجابتی  مربی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس عضو بازنشسته دانشگاه علوم انتظامی Nejabati 
 شادی عظیم زاده استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب Dr.azimzade
علی محمد علی محمدی    متخصص پزشکی قانونی و مسمویت ها دانشگاه علوم پزشکی تهران   Dr.Alimohammadi
علیرضا میلانی  استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامشهر دکتر علیرضا میلانی
 بهروز جوانمرد استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی دانشگاه آزاد اسلامی Dr.javanmard
عباس خواجه پیری  استادیار دکتری تخصصی حقوق بین الملل دانشگاه هند دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز دکتر عباس خواجه پیری
روح الدین کرد علیوند  استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی فرانسه دانشگاه تربیت مدرس Dr.Alivand 
10 قاسم قاسمی استادیار دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم شناسی آلمان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات و فناوری  
11 غلامرضا ترابی پزشک بورد تخصصی  روانپزشکی و روان درمانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان   Dr.Ghasemi