دانشجویان گرامی 

با توجه به ضرورت توجه به مسئله آب و بحران های مربوط به آن در ایران، همگانی بودن آن در میان تمام اقشار و طبقات علمی کشور و همچنین بررسی مسائل و راهکارهای مواجهه با آن از تمامی شما عزیزان دعوت میگردد تا در این جشنواره ملی شرکت نمایید.

جهت اطلاعات تکمیلی به وبسایت جشنواره مراجعه نمایید.

http://wprtech.ir