موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مهندسی صنایع گرایش مدیریت پروژه

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

 11

شنبه 

99/04/28

برنامه ریزی و زمانبندی پروژه

سیستم های اطلاعات مدیریت پروژه

مدیریت و مهندسی ارزش

دوشنبه

99/04/30

سمینار

مباحث منتخب در مدیریت پروژه

 

یکشنبه 

99/05/01

مدیریت قراردادهای پروژه