موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مهندسی عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان  

11

ساعت امتحان  

14

چهارشنبه 

99/04/25

مدیریت مالی و حسابداری پروژه مدیریت منابع انسانی   

شنبه 

99/04/28

برنامه ریزی و کنترل پروژه

 

مدیریت پروژه

مدیریت خطر پروژه

دوشنبه

99/04/30

سمینار و روش تحقیق تحقیق در عملیات