موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - مهندسی فناوری اطلاعت گرایش تجارت الکترونیک

 

تاریخ امتحان

ساعت امتحان 

8

ساعت امتحان 

14

ساعت امتحان 

16

چهارشنبه 

99/04/25

  مهندسی مجدد فرآیندهای تجاری 

امنیت تجارت الکترونیکی

شنبه

99/04/28

 

مسائل حقوقی و اخلاقی در تجارت الکترونیک

استراتژی های تجارت الکترونیکی

دوشنبه

99/04/30

روش تحقیق در سمینار   هوش تجاری

چهارشنبه

99/05/01

    مبانی اقتصاد مهندسی