موسسه آموزش عالی الکترونیکی نور طوبی

برنامه امتحانات - حقوق

تاریخ

امتحان

ساعت امتحان

8

ساعت امتحان

11

ساعت امتحان

14

ساعت امتحان

16

یکشنبه

99/04/22

جرم شناسی

حقوق تجارت4

حقوق تجارت 3

حقوق جزای اختصاصی 3

 مالکیت معنوی

پیشگیری از جرم 

مالکیت فکری

پنج شنبه

99/04/26

مقدمه علم حقوق

 

اصول فقه 1

حقوق سازمان های بین المللی

اصول فقه 2 

حقوق بشر در اسلام 

حقوق بین الملل عمومی 1

حقوق فناوری های نوین

یک شنبه

99/04/29

حقوق مدنی 1

حقوق مدنی 6 

حقوق مدنی 2 (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 2 (دکتر امینی)

حقوق مدنی 7 (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 7 (دکترمسعودی) 

حقوق مدنی 3

پلیس علمی 

حقوق مدنی 4 (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 4 (دکتر میرشکاری) 

سه شنبه

99/04/31

حقوق اساسی 1

آئین دادرسی مدنی 3 

حقوق جزای عمومی 1

حقوق جزای اختصاصی 2 

 آئین دادرسی مدنی 1

حقوق مدنی 8 ( دکتر هرندی)

حقوق مدنی 8 ( دکتر خواجه پیری)

حقوق مدنی 5 (دکتر هرندی)

حقوق مدنی 5 ( دکتر امامی)

چهارشنبه

99/05/01

ورزش 1

تفسیر موضوعی قرآن

حقوق تطبیقی

داوری بین الملل

اخلاق اسلامی

حقوق دریایی

حقوق بین الملل عمومی 2

تربیت بدنی 1

شنبه

99/05/04

زبان عمومی

متون فقه 4 

فارسی عمومی

انقلاب اسلامی ایران 

قواعد فقه 1  

حقوق تجارت الکترونیک

آئین دادرسی مدنی 2

پزشکی قانونی 

یک شنبه

99/05/05

اندیشه اسلامی 1

بزهکاری اطفال 2

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

حقوق کیفری کودکان و نوجوانان

اندیشه اسلامی 2

کیفر شناسی

حقوق بین المللی خصوصی 2

حقوق بین الملل عمومی 3

حقوق بین المللی خصوصی 1

دوشنبه

99/05/06

حقوق اداری 1

حقوق جزای اختصاصی 1

حقوق کار 

متون حقوقی 4

متون حقوقی 2 (دکتر صبوری پور)

متون حقوقی 2 ( دکتر رحیم آل شیخ)

متون حقوقی 3  (دکتر صبوری پور)

 متون فقه 3

رویه قضائی 

سه شنبه

99/05/07

حقوق مالیه عمومی

آئین دادرسی کیفری 1

حقوق اساسی 2

دانش خانواده و جمعیت

حقوق اساسی 3

بزهکاری اطفال 1

جرم شناسی کودکان و نوجوانان

حقوق جزای عمومی 3

ادله اثبات دعوی

روش تحقیق

چهارشنبه

99/05/08

متون حقوقی 1

حقوق جزای اختصاصی 4

حقوق اداری 2

متون فقه2  

آئین دادرسی کیفری 2

حقوق ثبت

 

پنج شنبه

99/05/09

کلیات حقوق جزا 

اجرای احکام مدنی

متون فقه 1

حقوق جزای عمومی 2

کارآموزی قضایی

قواعد فقه 2

حقوق بیمه